РОЗРОБКА ДОДАТКУ ПРОГРАВАЧА АУДІОФАЙЛІВ ЗАСОБАМИ МОВИ С #

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто розроблений додаток для програвання аудіо файлів. Додаток пропонує звичні кнопки навігації: зупинка, відтворення звучання, змінення гучності, дозволяє утворювати список відтворення. Звичайно, додаток не є потужним або багатофункціональним, але є зручним і не потребує багато ресурсів для використання. Крім того, такий додаток можуть створювати школярі в процесі вивчення курсу інформатики, що дасть їм змогу виявити власну креативність та бачити практичну значущість вивчення достатньо складного розділу «Алгоритми і програми». В статье рассмотрено разработанное приложение для проигрывания аудио файлов. Приложение предлагает привычные кнопки навигации: остановка, воспроизведение звучания, изменение громкости, позволяет создавать список воспроизведения. Конечно, приложение не является мощным или многофункциональным, но является удобным и не требует много ресурсов для использования. Кроме того, такое приложение могут создавать школьники в процессе изучения курса информатики, даст им возможность проявить собственную креативность и видеть практическую значимость изучения достаточно сложного раздела «Алгоритмы и программы». This article deals with an application developed to play audio files. The application offers the usual navigation buttons: stop, play sound, change volume, and allows you to create a playlist. Of course, the application is not powerful or multifunctional, but it is user-friendly and does not require many resources to use. In addition, such an application can be created by pupils in the course of studying computer science, will give them the opportunity to show their own creativity and see the practical relevance of studying a rather complex section of "Algorithms and programs".
Опис
Ключові слова
аудіо файли, звукова інформація, оцифрування, магістерські роботи, аудио файлы, звуковая информация, оцифровка, магистерские работы, audio files, audio information, digitization, master's works
Цитування
Кравцов М. В. Розробка додатку програвача аудіофайлів засобами мови С # / М. В. Кравцов // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 82.