ВБИВСТВО, ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА ЧИ ІНСЦЕНУВАННЯ САМОГУБСТВА? МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У науковій статті здійснено аналіз методики розслідування доведення до самогубства та інсценування самогубства з метою приховати умисне вбивство. Методика розслідування досліджених кримінальних правопорушень є складною та вимагає проведення значної кількості слідчих дій, що спрямовані на отримання (збирання) доказів або їх перевірку в кримінальному провадженні. Спосіб доведення до самогубства є доволі складним щодо процесу розслідування кримінального провадження, оскільки факт жорстокого поводження, систематичного приниження або шантажу найчастіше відбувається в межах сімейних взаємин, без свідків та з необережною формою вини, коли особа не усвідомлювала наслідків своєї поведінки з потерпілим. Не менш складним у розслідуванні обставин самогубства є сам процес інсценування з метою приховання умисного вбивства, коли злочинці намагаються інсценувати самогубство, через ретельне планування своїх дій або вже після вчинення кримінального правопорушення. Злочинець, усвідомлюючи невідворотність притягнення до кримінальної відповідальності, намагається відтворити подію самогубства в найменших деталях. Але навіть найідеальніший план інсценування допускає прорахунки. Аналіз механізму вчинення злочину в процесі формування версій вказує на обставини, що не відповідають послідовності подій під час самогубства. Встановлення факту інсценування самогубства зумовлено аналізом суперечливих подій під час самогубства: передсмертна записка, що не відповідає проблемам загиблого, або вчинення двох пострілів, кожен з яких є смертельним тощо. Для виявлення такого діяння необхідно дотримуватися рекомендацій методики розслідування вбивств. Проведення всіх необхідних перевірок дозволяє встановити справжню причину смерті та правильно кваліфікувати вчинене. In the scientific article the complex analysis of methodology of investigation of taking is done to suicide and adaptation for stage of suicide with the purpose of to hide felonious homicide. Methodology of investigation of investigational criminal offences is difficult and requires realization of far of inquisitional actions that is sent to the receipt (collection) of proofs or verification of the already got proofs in criminal realization. A method of taking to suicide is sufficiently difficult in the process of investigation of criminal realization, as a fact of legal cruelty, systematic humiliation or blackmail mostly takes place within the limits of domestic relations, without witnesses, and with the careless form of guilt, when a person did not realize the consequences of the behavior with a victim. No less difficult in investigation of circumstances of suicide is adaptation for stage with the aim of concealment of felonious homicide, when criminals try to stage suicide, by the careful planning of the actions or already after the feasance of criminal offence. A criminal, realizing inevitability of bringing in to criminal responsibility, tries to recreate the event of suicide in the least details. But, even the most ideal plan of adaptation for stage assumes miscalculations, analysis of mechanism of commission of crime at forming of versions, specifies on circumstances, that the sequences of events do not answer at suicide. Establishment of fact of adaptation for stage of suicide predefined by the analysis of contradictory events at suicide, for example: deathbed message that does not answer problems lost or feasance of two shots, each of that is mortal and others like that. For the exposure of such act it is necessary to adhere to recommendations of methodology of investigation of murders. Realization of all necessary verifications allows to set the real reason of death and correctly to characterize criminal offence.
Опис
Ключові слова
доведення до самогубства, інсценування самогубства, умисне вбивство, методика розслідування кримінальних правопорушень, огляд місця події, версія, taking to suicide, adaptation for stage of suicide, felonious homicide, methodology of investigation of criminal offences, review of place of event, version
Цитування
Корабель М. Г. Вбивство, доведення до самогубства чи інсценування самогубства? Методика розслідування / М. Г. Корабель, Т. А. Павленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 35. – С. 41–46.