Воля і свобода волі сторін трудового договору як категорії сучасного трудового права України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-08-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ (ХНУВС)
Анотація
Воля і свобода волі сторін трудового договору як категорії сучасного трудового права України. Анотація. Автором відмічається, що питання волі і свободи волі сторін трудового договору є ключовими у трудовому праві, мають виняткову актуальність в умовах розбудови громадянського суспільства і демократизації відносин у трудовому колективі. Акцентується увага на тому, що, укладаючи трудовий договір, його сторони реалізують свою волю, проявляють свою свободу волі, яка трансформується у зміст певних трудових правовідносин, і, з урахуванням взаємних інтересів зазначених сторін, продовжує реалізовуватися в їх правових можливостях. Підкреслюється, що саме в трудовому договорі, як угоді, що укладається відповідно до норм трудового законодавства, свобода волі сторін цього договору отримує необхідний юридичний фундамент, а його суб’єкти - можливість задоволення свого інтересу. Воля и свобода воли сторон трудового договора как категории современного трудового права Украины Аннотация. Автором отмечается, что вопрос воли и свободы воли сторон трудового договора являются ключевыми в трудовом праве, имеют исключительную актуальность в условиях развития гражданского общества и демократизации отношений в трудовом коллективе. Акцентируется внимание на том, что, заключая трудовой договор, его стороны реализуют свою волю, проявляют свою свободу воли, трансформируется в содержание определенных трудовых правоотношений, и, с учетом взаимных интересов указанных сторон, продолжает реализовываться в их правовых возможностях. Подчеркивается, что именно в трудовом договоре, как соглашении, заключаемом в соответствии с нормами трудового законодательства, свобода воли сторон этого договора получает необходимый юридический фундамент, а его субъекты - возможность удовлетворения своего интереса. The will and freedom of the parties of the labor contract as a category of modern labor law of Ukraine. Abstract. The author notes that the issues of freedom and will of the parties to the labor contract are key to labor law, are of exceptional relevance in terms of building civil society and democratization of relations in the labor collective. The emphasis is placed on the fact that, when entering into an employment contract, its parties realize their will, exercise their freedom of will, which is transformed into the content of certain labor relations, and, taking into account the mutual interests of the indicated parties, continues to be realized in their legal capacities. It is emphasized that it is in the labor contract, as an agreement concluded in accordance with the norms of labor legislation, the freedom of the parties of this contract obtains the necessary legal foundation, and its subjects - an opportunity to meet their interests.
Опис
Ключові слова
воля, свобода волі, трудове право, трудовий договір, свобода, свобода воли, трудовое право, трудовой договор, will, freedom of will, labor law, labor contract
Цитування
Коваленко О. О. Воля і свобода волі сторін трудового договору як категорії сучасного трудового права України / О. О. Коваленко // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовт. 2016 р. / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; [за заг. ред. К. Ю. Мельника]. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 88–91.