МЕТОД МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ «ЕЛЕМЕНТІВ КОМБІНАТОРИКИ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто метод математичного моделювання при вивченні елементів комбінаторики. Суть методу математичного моделювання як методу навчання, полягає у створенні математичної моделі, що здатна замінити собою досліджуваний об’єкт, і при вивченні якої ми отримаємо нову інформацію про досліджуваний об’єкт. Метод математичного моделювання є одним з найефективнішим під час вивчення теми «Елементи комбінаторики». Застосування алгоритму реалізації даного методу передбачає уникнення помилок під час розв’язування комбінаторних задач. В статье рассмотрен метод математического моделирования при изучении элементов комбинаторики. Суть метода математического моделирования, как метода обучения, заключается в создании математической модели, которая способна заменить собой исследуемый объект, и при изучении которой мы получим новую информацию об исследуемом объекте. Метод математического моделирования является одним из наиболее эффективным при изучении темы "Элементы комбинаторики". Применение алгоритма реализации данного метода предусматривает избежание ошибок при решении комбинаторных задач. The article considers the method of mathematical modeling in the study of elements of combinatorics. The essence of the method of mathematical modeling as a method of teaching is to create a mathematical model that can replace the object under study, and in the study of which we will obtain new information about the object under study. The method of mathematical modeling is one of the most effective when studying the topic "Elements of combinatorics". The application of the algorithm for the implementation of this method involves the avoidance of errors in solving combinatorial problems.
Опис
Ключові слова
математичне моделювання, елементи комбінаторики, розв’язання задач, студентські роботи, математическое моделирование, элементы комбинаторики, решение задач, студенческие работы, mathematical modeling, elements of combinatorics, problem solving, student work
Цитування
Бабак О. М. Метод математического моделювання при вивченні "елементів комбінаторики" / О. М. Бабак // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 10–12.