До питання вивчення зв'язку рідкісних видів рослин та їх запилювачів на територіях, що охороняються (Харківська область, Україна)

Анотація
Протягом 30 років проводились моніторингові дослідження покритонасінних і бджіл, які були пов'язані з ними (Hymenoptera, Apoidea) на території ботанічного заказника «Рязанова Балка». Результатом дослідження стало виявлення ряду видів рослин, перелічених у Червону книгу України. Було зареєстровано 247 видів бджіл, серед яких 25 видів належать до перерахованих в Червону книгу і рідкісним. Вони також проаналізували трофічні відносини видів бджіл. Довгострокова стійкість рідкісної степової флори і рослинності забезпечує стабільність для популяції «Червоної книги» і рідкісні види, тісно пов'язані з кормовими рослинами. В течение 30 лет проводились мониторинговые исследования покрытосеменных и пчел, которые были связаны с ними (Hymenoptera, Apoidea) на территории ботанического заповедника «Рязанова Балка». Результатом исследования стало обнаружение ряда видов растений, перечисленных в Красной книге Украины. Было зарегистрировано 247 видов пчел, среди которых 25 видов относятся к перечисленным в Красной книге и редким. Они также проанализировали трофические отношения видов пчел. Долгосрочная устойчивость редкой степной флоры и растительности обеспечивает стабильность для популяции «Красной книги» и редкие виды, тесно связанные с кормовыми растениями. For 30 years they conducted monitoring studies of angiosperms and bees that were related to them (Hymenoptera, Apoidea) at the territory of the botanical reserve «Ryazanova Balka». The research resulted in discovering a number of plant species listed in the Red Data Book of Ukraine. 247 bee species have been recorded, among which 25 species belong to the ones listed in Red Data Book and rare ones. They also analyzed the trophic relations of bee species. The long-term stability of the rare steppe flora and vegetation provides stability for the populatio ns of the «Red Data Book» and rare species closely related to fodder plants.
Опис
Ключові слова
комахи, бджоли, рідкісні рослини, Червона книга України, природньо-заповідний фонд України, насекомые, пчелы, редкие растения, Красная книга Украины, природно-заповедный фонд Украины, insects, bees, rare plants, the Red Book of Ukraine, nature reserve fund of Ukraine
Цитування
До питання вивчення зв’язку рідкісних видів флори та їх запилювачів на територіях, що охороняються (Україна, Харківська область) / О. В. Філатова, М. О. Філатов, І. П. Леженіна, Т. Ю. Маркіна // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 170-й річниці публікації праці Р. Кенера, яка стала початком ґрунтовних палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону, м. Заліщики, Терноп. обл., 14–15 верес. 2017 р. – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 75–77.