Мовний образ води у творчості П. Перебийноса

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено аналізу мовних засобів вираження образу води в поетичній творчості П. Перебийноса. Базою дослідження слугував творчий доробок митця. Виявлено лексико-семантичне наповнення образу води, з’ясовано роль головних та епізодичних образів водойм. Аналіз усіх семантичних наповнень образу води у творчості П. Перебийноса дають можливість виявити семантичні сфери ВОДА-ОЧИЩЕННЯ, ВОДА-ЗАГРОЗА, ВОДА-ЖИВА ІСТОТА, ВОДА-СИМВОЛ, які формують мовний стрижень образу води. Вербалізацію мовного образу води досліджено на лексичному рівні. Статья посвящена анализу языковых средств выражения образа воды в поэтическом творчестве П. Перебийноса. Базой исследования служил творчество художника. Выявлено лексико-семантическое наполнение образа воды, выяснена роль главных и эпизодических образов водоемов. Анализ всех семантических наполнений образа воды в творчестве П. Перебийноса дают возможность выявить семантические сферы ВОДА-ОЧИСТКИ, ВОДА-УГРОЗА, ВОДА-живое существо, ВОДА-СИМВОЛ, которые формируют языковой стержень образа воды. Вербализацию языкового образа воды исследовано на лексическом уровне. The article is devoted to the analysis of linguistic means of expression of the image of water in the poetic creativity of P. Perebianos. The basis of the research was the work of the artist. The lexical-semantic filling of the water image was revealed, the role of the main and episodic images of the reservoirs was clarified. An analysis of all the semantic fillings of the image of water in P. Perebianos's work makes it possible to reveal the semantic spheres of WATER-CLEANING, WATER-THREAT, WATER-living being, WATER-SYMBOL, which form the linguistic bar of the water image. Verbalization of the linguistic image of the water is studied at the lexical level.
Опис
Ключові слова
мовний образ, мовна картина, лексема, семантична сфера, семантичне наповнення, языковой образ, языковая картина, лексема, семантическая сфера, linguistic image, linguistic picture, lexeme, semantic sphere, semantic content
Цитування
Бєлінська В. Є. Мовний образ води у творчості П. Перебийноса / В. Є. Бєлінська // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.], відп. за вип. О. А. Олексенко. – Харків, 2018. – Вип. 48. – С. 224–230.