ЕКОНОМІЧНИЙ ТА БІХЕВІОРИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ – ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано порівняння підходів до споживчої поведінки. Проведений огляд різних концепцій демонструє: економічний аналіз дій споживачів включає елементи поведінки (смаки, уподобання, проінформованість та ін.), а поведінкова теорія враховує моделі, включаючи економічні змінні (ціна, дохід, еластичність, витрати і корисність тощо). Поведінковий аналіз концентрується на встановленні критеріїв оцінки споживачів, тоді як їхні реакції на ціни й дохід, що є центральними питаннями економічного аналізу, не враховуються у процесі вибору. Наведені підходи демонструють можливості їх кращої взаємодії, а розширення методології досліджень дозволяють обґрунтовано вибудовувати маркетингові стратегії. The publication analyzes the comparison of approaches to consumer behavior. The review of various concepts demonstrates that economic analysis of consumer behavior includes elements of behavior (tastes, preferences, awareness, etc.), and behavioral theory takes into account models including economic variables (price, income, elasticity, costs and utility, etc.). Behavioral analysis concentrates on establishing criteria for evaluating consumers, while their reactions to prices and income, which are central issues of economic analysis, are not taken into account in the choice process. The given approaches demonstrate the possibilities of their better interaction, and the expansion of the research methodology makes it possible to reasonably build marketing strategies.
Опис
Ключові слова
економічний аналіз, споживачі, поведінка, маркетинг, магістерські роботи, economic analysis, consumers, behavior, marketing, master's theses
Цитування
Юлдашов Р. Н. Економічний та біхевіористичний аналіз споживчої поведінки – порівняння підходів / Р. Н. Юлдашов // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 222–226.