«Мінотавріана» ХХІ століття: осучаснене минуле чи трансформація теперішнього (на матеріалі роману С. Шеррілла «Мінотавр вийшов покурити»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державна вища професійна школа в Коніні, Ужгородський національний університет, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ
Анотація
Поняття «мінотавріана» як літературної лінії об’єднує твори з включенням міфу про Мінотавра та його образу. Сучасна масова культура оприявнює фізіологічний та психологічний аспекти класичних персонажів. У романі С. Шеррілла «Мінотавр вийшов покурити» античний образ змальований безсмертним сентиментальним людинобиком, який представлений через сучасні проблеми байдужості, самотності, замкненості. Мінотавр, попри свою тваринну фізіологію, виявляє суголосні асоціації з сучасною людиною, з пошуками власного «я» і свого місця в світі, усвідомлення історичного досвіду і спробами виправдати насильство й жорстокість сучасного світу. Понятие «минотавриана» как литературной линии объединяет произведения с включением мифа о Минотавре и его образа. Современная массовая культура демонстрирует физиологический и психологический аспекты классических персонажей. В романе С. Шеррилла «Минотавр вышел покурить» античный образ изображен бессмертным сентиментальным человекобыка, который представлен через современные проблемы равнодушия, одиночества, замкнутости. Минотавр, несмотря на свою животную физиологию, обнаруживает созвучные ассоциации с современным человеком, с поисками собственного «я» и своего места в мире, осознание исторического опыта и попытками оправдать насилие и жестокость настоящего мира. The notion of “Minotauriana” as a literary trend combines literary works with the myth of the Minotaur and its image. Modern mass culture reveals the physiological and psychological aspects of classical characters. In S. Sherril’s novel “The Minotaur Takes a Cigarette Break” the classical character is depicted by an immortal sentimental humanoid, which is represented through modern problems of indifference, loneliness, isolation. The Minotaur, despite its animal physiology, correlates with a modern human, in the search for their own “I” and their place in the world, awareness of historical experience and attempts to justify the violence and cruelty of the modern world.
Опис
Ключові слова
мінотавр, міфологізм, античність, інтерпретація, минотавр, мифологизм, античность, інтерпретація, minotaur, myth, antiquity, interpretation
Цитування
Князь Г. О. «Мінотавріана» ХХІ століття: осучаснене минуле чи трансформація теперішнього (на матеріалі роману С. Шеррілла «Мінотавр вийшов покурити») / Г. О. Князь // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи / Держ. вища проф. школа в Коніні [та ін.] ; ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін ; Ужгород ; Херсон : Посвіт, 2021. – Т. 10. Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані. – С. 225 – 228.