The theoretical foundations of the regional training program for teachers’ professional development “Education in conflict”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
EDP Sciences
Анотація
The article is devoted to the issue of developing professional skills of teachers working in a situation of a conflict. The purpose of the research is to substantiate the theoretical foundations of the course and to develop the content of a new training program for Ukrainian teachers’ professional development. The scientific novelty of the research lies in the content of the teachers’ professional development training program, which is grounded on a set of scientific approaches of different levels: philosophic, general scientific, specifically scientific, pedagogical approaches. The importance of children’s security assurance and warranty of their right to education in conflict is under our special consideration. The content of the program includes the following modules: 1) “Children’s problems caused by the armed conflict”; 2) “Education in conflict: the essence, standards (on the UNISEF and UNESCO information)”; 3) “Ways of implementation education in conflict in Ukraine”. The practical significance of the research lies in the multidisciplinary character of the regional training program “Education in conflict” and the recommendations to the methods of teaching it. Стаття присвячена проблемі розвитку професійних навичок учителів, які працюють в ситуації конфлікту. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних основ курсу та розробка змісту нової навчальної програми для професійного розвитку вчителів України. Наукова новизна дослідження полягає у змісті навчальної програми з підвищення кваліфікації вчителів, яка ґрунтується на сукупності наукових підходів різних рівнів: філософського, загальнонаукового, конкретно наукового, педагогічного підходів. Важливість забезпечення безпеки дітей та гарантії їх права на освіту в конфлікті під нашим особливим увагою. Зміст програми включає наступні модулі: 1) "Проблеми дітей, викликані збройним конфліктом"; 2) «Освіта в конфлікті: суть, стандарти (за інформацією ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО)»; 3) «Шляхи впровадження освіти в умовах конфлікту в Україні». Практичне значення дослідження полягає в мультидисциплінарному характері регіональної програми навчання «Освіта в конфлікті» та рекомендаціях щодо методів її навчання. Статья посвящена проблеме развития профессиональных навыков учителей, работающих в конфликтной ситуации. Цель исследования - обоснование теоретических основ курса и разработка содержания новой учебной программы для профессионального развития украинских учителей. Научная новизна исследования заключается в содержании программы повышения квалификации учителей, которая основана на наборе научных подходов различного уровня: философского, общенаучного, конкретно научного, педагогического. Особое внимание уделяется важности обеспечения безопасности детей и гарантии их права на образование в условиях конфликта. Содержание программы включает следующие модули: 1) «Проблемы детей, вызванные вооруженным конфликтом»; 2) «Образование в условиях конфликта: сущность, стандарты (по информации ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО)»; 3) «Пути реализации образования в условиях конфликта в Украине». Практическая значимость исследования заключается в междисциплинарном характере региональной учебной программы «Образование в конфликте» и рекомендациях к методам ее преподавания.
Опис
Ключові слова
teachers’ professional development, children’s security assurance, education in conflict, conflict in Ukraine, професійний розвиток вчителів, забезпечення безпеки дітей, освіта в конфлікті, конфлікт в Україні, профессиональное развитие учителей, обеспечение безопасности детей, образование в конфликте, конфликт в Украине
Цитування
The theoretical foundations of the regional training program for teachers’ professional development “Education in conflict” / I. Trubavina, L. Tsybulko, N. Mohyliova, V. Ivanchuk // SHS Web of Conferences : The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning, Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15, 2020 / Eds. : V. Hamaniuk, S. Semerikov and Y. Shramko. – 2020. – Vol. 75.