Технологічні етапи розвитку конфліктологічної компетенції вчителя в системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
Статтю присвячено розвитку конфліктологічної компетенції вчителя в системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. Теоретично обґрунтовано технологічні етапи розвитку конфліктологічної компетенції вчителя, а саме: мотиваційно-орієнтаційний (розвиток спрямованості вчителя на здійснення антиконфліктної професійної діяльності), пізнавальний (посилення гносеологічного потенціалу вчителя), діяльнісно-процесуальний (удосконалення вчителем сукупності конфліктологічних умінь – діагностичних, комунікативних, регулятивних, прогностичних, рефлексивних). На стимулювання вчителів до набуття конфліктологічної компетенції спрямовувалися різноманітні заходи методичної роботи закладу (наради, бесіди, науково-практичні конференції та семінари, педагогічні читання, школа передового досвіду й педагогічної майстерності тощо), орієнтовані на ознайомлення з найважливішими проблемами педагогічної конфліктології та доцільність розвитку конфліктологічної компетенції вчителя; усебічне сприяння підвищенню кваліфікації педагога з урахуванням його особистісних потреб і якостей. Статья посвящена развитию конфликтологической компетенции учителя в системе методической работы учреждений общего среднего образования. Теоретически обосновано технологические этапы развития конфликтологической компетенции учителя, а именно: мотивационно-ориентационной (развитие направленности учителя на осуществление антиконфликтной профессиональной деятельности), познавательный (усиление гносеологического потенциала учителя), деятельностно-процессуальный (усовершенствование учителем совокупности конфликтологических умений - диагностических, коммуникативных, регулятивных, прогностических, рефлексивных). На стимулирование учителей до вступления конфликтологической компетенции направлялись различные мероприятия методической работы учреждения (совещания, беседы, научно-практические конференции и семинары, педагогические чтения, школа передового опыта и педагогического мастерства и т.д.), ориентированные на знакомство с важнейшими проблемами педагогической конфликтологии и целесообразность развития конфликтологической компетенции учителя; всестороннее содействие повышению квалификации педагога с учетом его личностных потребностей и качеств. The article is devoted to the development of conflictological competence of teachers in the system of methodical work of general secondary education institutions. Theoretically substantiated technological stages of development of conflictological competence of the teacher, namely: motivational-orientational (development of the teacher's focus on anti-conflict professional activities), cognitive (strengthening the epistemological potential of the teacher), activity-procedural (improvement of the teacher, prognostic, reflexive). Various measures of methodical work of the institution (meetings, talks, scientific-practical conferences and seminars, pedagogical readings, school of best practices and pedagogical skills, etc.) were aimed at stimulating teachers to acquire conflictological competence. the teacher; comprehensive assistance in improving the skills of the teacher, taking into account his personal needs and qualities.
Опис
Ключові слова
система методичної роботи, вчителі, конфліктологічна компетенція, розвиток компетенції, загальноосвітні заклади, система методичной работы, учителя, конфликтологическая компетенция, развитие компетенции, общеобразовательные учреждения, system of methodical work, teachers, conflictological competence, competence development, secondary schools
Цитування
Куценко Т. В. Технологічні етапи розвитку конфліктологічної компетенції вчителя в системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти / Т. В. Куценко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Гельветика, 2020. – Вип. 68, т. 2. – С. 53–57.