Мовний образ села в поезії Василя Голобородька

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Горлів. ін-т інозем. мов
Анотація
В статті розглянуто художньо-семантичну реалізацію мовного образу села в ідіостилі сучасного поета Донбасу Василя Голобородька. Простежується функціонально-стильова завантаженість мовних одиниць, які є домінантними в ідіостилі письменника. Досліджуються архетипні образи у поетичних текстах митця на основі когнітивних механізмів, що відтворюють особливості етнічної свідомості та менталітету народу. В статье рассмотрена художественно-семантическая реализация языкового образа села в идиостиле современного поэта Донбасса Василия Голобородько. Прослеживается функционально-стилевая наполненность языковых единиц, которые являются доминантными в идиостиле писателя. Исследуются архетипные образы в поэтических текстах поэта на основе когнитивных механизмов, которые воспроизводят особенности этнического сознания и менталитета народа. The article considers the art and semantic realization of language image of the village in the idiostyle of the modern Donbass poet Vasyle Holoborodko. The functional and style fullness of language units which are dominant at the idiostyle of the writer is traced. Archetypical imagesin poetic texts of the poet on the basis of cognitive mechanisms which reproduce features of ethnic consciousness and mentality of the people are investigated.
Опис
Ключові слова
мовна картина світу, мовний простір, метафора, порівняння, епітет, етнокультура, образ села, образ хати, языковая картина мира, языковое пространство, метафора, сравнение, эпитет, этнокультура, образ села, образ хаты, language picture of the world, language space, metaphor, comparison, epithet, ethnoculture
Цитування
Шленьова М. Г. Мовний образ села в поезії Василя Голобородька / М. Г. Шленьова // Східнослов’янська філологія : зб. наук. пр. / Горлів. ін-т інозем. мов, Донец. нац. ун-т ; [ редкол.: С. О. Кочетова та ін.] – Вип. 26. Мовознавство. – Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ“ДДПУ”, 2014. – С. 224-231.