Вальдорфські підходи до музичної освіти молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
Висвітлено основні підходи до музичної освіти молодших школярів у вальдорфській школі, а саме: цілісний підхід до особистості та всебічне врахування специфіки вікового та індивідуального розвитку дитини. Розкрито цілісний підхід до дитини, згідно з яким психічна структура людини виявляється в єдності розумової діяльності, емоційно-почуттєвої та вольової сфер, що передбачає: підвищення ролі предметів естетичного, зокрема музичного, циклу до рівня академічної галузі; висунення перед предметом «музика» як навчальних (формування певних музичних знань, умінь і навичок школярів), так і загальноосвітніх (повноцінний інтелектуальний, емоційно-почуттєвий і вольовий розвиток дитини) цілей; міжпредметну інтеграцію та залучення музичного елементу в процес вивчення загальноосвітніх (математика, рідна мова, іноземні мови, історія тощо) дисциплін. З’ясовано, що специфікою вальдорфської школи є чітке співвіднесення музичної освіти з віковою динамікою дитячої свідомості, що вимагає відповідного змісту освіти впродовж перших двох шкільних років (одноголосні співи, переважання пентатонічної мелодії, вільний безтактовий ритм, інструментальне музикування в настрої квінти на простих інструментах – металофон, ксилофон, дзвоники, трикутник, ліра, флейта; відсутність нотної фіксації) та його змінювання з третього року навчання (багатоголосний спів і спів каноном, перехід від пентатоніки до діатоніки, від квінти до терції, введення навчання нотній грамоті, вибір індивідуального музичного інструменту – фортепіано, гітара, баян, акордеон, скрипка, віолончель). Визначено, що характерними особливостями вальдорфської музичної освіти є також її спрямованість на всіх дітей, а не лише на музично обдарованих, активна практична музична діяльність учнів, використання «живої» музики, ритмічне чергування слухання та виконання музики, співу та слухання музики, виконання музичних вправ у супроводі рухів (хороводи, крокування «змійкою», притопування, припліскування тощо). Встановлено, що вальдорфська музична освіта сприяє засвоєнню дитиною музичної культури як особливої сфери, де через емоційне переживання відбувається цілісний розвиток особистості, формується її ціннісне ставлення до людей і світу, набувається досвід соціальної взаємодії та спільної діяльності. Освещены основные подходы к музыкальному образованию младших школьников в вальдорфской школе, а именно: целостный подход к личности и всесторонний учет специфики возрастного и индивидуального развития ребенка. Раскрыто целостный подход к ребенку, согласно которому психическая структура человека проявляется в единстве мыслительной деятельности, эмоционально-чувственной и волевой сфер, предусматривает: повышение роли предметов эстетического, в частности музыкального, цикла до уровня академической области; выдвижения перед предметом «музыка» как учебных (формирование определенных музыкальных знаний, умений и навыков школьников), так и общеобразовательных (полноценное интеллектуальное, эмоционально-чувственное и волевое развитие ребенка) целей; межпредметной интеграции и привлечения музыкального элемента в процесс изучения общеобразовательных (математика, родной язык, иностранные языки, история и т.д.) дисциплин. Выяснено, что спецификой вальдорфской школы является четкое соотнесение музыкального образования с возрастной динамикой детского сознания, что требует соответствующего содержания образования в течение первых двух школьных лет (единогласное пение, преобладание пентатоничной мелодии, свободный безтактовий ритм, инструментальное музицирование в настроении квинты на простых инструментах - металлофон, ксилофон, колокольчики, треугольник, лира, флейта, отсутствие нотной фиксации) и его изменения с третьего года обучения (многоголосое пение и пение каноном, переход от пентатоники в диатонику, от квинты к терции, введение обучения нотной грамоте, выбор индивидуального музыкального инструмента - фортепиано, гитара, баян, аккордеон, скрипка, виолончель). Определено, что характерными особенностями вальдорфского музыкального образования является также его направленность на всех детей, а не только на музыкально одаренных, активная практическая музыкальная деятельность учащихся, использование «живой» музыки, ритмичное чередование слушания и исполнения музыки, пения и слушания музыки, исполнение музыкальных упражнений в сопровождении движений (хороводы, восхождения «змейкой», притопыванием, прихлопывание т.д.). Установлено, что вальдорфская образование способствует усвоению ребенком музыкальной культуры как особой сферы, где через эмоциональное переживание происходит целостное развитие личности, формируется его ценностное отношение к людям и миру, приобретается опыт социального взаимодействия и совместной деятельности. The main approaches to primary schoolchildren’s music education at Waldorf school have been revealed in the article. They are holistic approach to personality and comprehensive accounting of the specifics of child's age and individual development. The holistic approach to child has been described in the article. According to it, human psychic structure is in the unity of mental activity, emotionally-sensual and volitional spheres. It means enhancing the role of aesthetic subjects and Music, in particular, to academic level; setting Music training goal (formation of schoolchildren’s certain knowledge, skills and abilities) and general education goal (schoolchildren's full intellectual, emotional-sensual and volitional development); interdisciplinary integration and involvement of musical element in the process of learning general educational disciplines (mathematics, native language, foreign languages, history etc.). It has been found that a clear correlation of music education with the age dynamics of children’s consciousness is the specifics of Waldorf school. It requires appropriate education content during the first two school years (monophonic singing, predominance of pentatonic melody, free tactless rhythm, instrumental music playing the simple instrument – metallophone, xylophone, bells, triangle, lire, flute – in the mood for a fifth, absence of music fixation) and the change of it from the third school year (polyphonic singing and canon singing, transition from pentatonic to diatonic, from fifth to third, introduction of music notation, selection of individual musical instrument − piano, guitar, accordion, violin, cello). It has been determined that the characteristic features of Waldorf music education are: its focus on all children (not only musically gifted children), schoolchildren’s active practical music activity, use of “live” music, rhythmic alternation of listening and playing music, singing and listening to music, performance of musical exercises accompanied by movements (round dances, “snake” walking, stomping, clapping etc.). It has been determined that Waldorf music education promotes child's acquisition of musical culture as a specific sphere, where due to emotional experience the holistic development of personality can be provided, child's value attitude to people and the world can be formed and the experience in social interaction and joint activities can be gained.
Опис
Ключові слова
вальдорфська школа, музична освіта, молодші школярі, цілісний підхід, вікові та індивідуальні особливості, вальдорфская школа, образование, младшие школьники, целостный подход, возрастные и индивидуальные особенности, Waldorf school, music education, primary schoolchildren, holistic approach, age and individual peculiarities
Цитування
Іонова О. М. Вальдорфські підходи до музичної освіти молодших школярів / О. Іонова, Ван Юечжи // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – № 68, т. 1. – С. 167-171.