Використання ієрогліфу як засобу громадянського виховання в КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Анотація
Питання «громадянськості»та «громадянського виховання»сьогодні є в авангарді педагогічних розвідок щодо їх актуальності. Педагогічні системи світу використовують різноманітні засоби щодо активізації та спрямування процесів, пов’язаних з вихованням громадянськості у мешканців своїх країн, а також для адаптації мігрантів до громадянських традицій певного суспільства: від арт заходів, спрямованих тематичних лекцій та бесід, і до включення в практичну громадсько-культурну діяльність. Китай, використовуючи ієрогліфічну писемність, має додатковий унікальний засіб, який продуктивно використовується в громадянсько-ідеологічному аспекті виховної діяльності в країні. Метою даного дослідження є презентувати китайський ієрогліф як засобу зокрема й громадянського виховання в КНР, що базується на понятті «внутрішнього змісту ієрогліфу» та його апелюванні до архитипічних суспільних понять. Вопрос «гражданственности» и «гражданского воспитания» сегодня в авангарде педагогических исследований по их актуальности. Педагогические системы мира используют различные средства по активизации и направления процессов, связанных с воспитанием гражданственности у жителей своих стран, а также для адаптации мигрантов в гражданских традиций определенного общества: от арт мероприятий, направленных тематических лекций и бесед, и к включению в практическую общественно культурную деятельность. Китай, используя иероглифическую письменность, имеет дополнительный уникальное средство, которое продуктивно используется в гражданско-идеологическом аспекте воспитательной деятельности в стране. Целью данного исследования является представить китайский иероглиф как средства том числе и гражданского воспитания в КНР, основанный на понятии «внутреннего содержания иероглифа» и его призывов к архитипичних общественных понятий. The issue of «citizenship education» is today at the forefront of pedagogical intelligence as to its relevance. Pedagogical systems of the world use a variety of means to activate and direct all the processes related to the citizenship education of the citizens of their countries, as well as to adapt migrants to the civic traditions of a particular society: from art events to thematic lectures and conversations, and up to inclusion them into practical activities. China, using hieroglyphic writing, has an additional unique tool that is productively used in the civic-ideological aspect of educational activity in the country. The aim of this study is to present the Chinese character as a means of, in particular, civic education in the PRC, based on the notion of the «internal content of the character» and its appeal to archiptypical social concepts. The methodological basis of the study is formed by laws and categories of scientific knowledge; dialectical theory of interconnectedness, interdependence and integrity of phenomena in nature; principles of priority of human values, development, scientific, purpose, historicism, determinism, activity, unity of theory and practice, which ensure objectivity in the study of objects and phenomena of existing reality; principles and methods of a systematic approach to cognition that require the study of phenomena, facts, processes in relation to, and connections with, other social systems (political, economic, ideological, etc.); principles of cultural and personal-activity approaches, under which the phenomenon of «character» and «citizenship education» are considered in the context of culture development and activity; linguistic comparativism and juxtaposition to identify differences in the direct and hieroglyphic meaning of the character.
Опис
Ключові слова
громадянське виховання, ієрогліф, графічна система, ключ ієрогліфу, внутрішній зміст ієрогліфу, гражданское воспитание, иероглиф, графическая система, ключ иероглифа, внутренний смысл иероглифа, citizenship education, character, graphic system, key of a character, internal meaning of a character
Цитування
Калашник Л. С. Використання ієрогліфу як засобу громадянського виховання в КНР / Л. С. Калашник // Вісник національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. / Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; [голов. ред. М. О. Носко]. – Чернігів, 2020. – Вип. 7 (163) – С. 188–192.