Семантика засобів вираження поняття «відсутність» у російській мові: лінгвокогнітивний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
СПД ФО Степанов В. В.
Анотація
У дисертації порушено низку наукових проблем, що розвивають теорію когнітивної семантики. На підґрунті розробленої теоретико-методологійної бази дослідження здійснено опис семантики вербальних і невербальних засобів вираження поняття «відсутність» у російській мові та представлено аналіз зазначеного абстракту в лінгвокогнітивному аспекті. Уперше в русистиці об’єктом дослідження стає дискурсивне відображення поняття «відсутність» у знакових одиницях системи російської мови. Новий об’єкт дослідження спричинив породження нового предмета й визначення релевантних методів його вивчення, у зв’язку із чим було запропоновано й апробовано поєднання методів прототипного опису й етимологічного аналізу із застосуванням прийому інтерпретації. Представлено й обґрунтовано принципи опису семантики засобів вираження поняття «відсутність», що проведені з урахуванням синхронічного та діахронічного підходів. Аргументовано теоретичні положення про те, що мовна семантика зумовлена граматикою, а лексико-дериваційні трансформації відбуваються на основі, підготовленій граматикою. Уперше розглянуто лінгвокогнітивні моделі формування семантики поняття «відсутність» на основі прототипів нет і без. Унаслідок когнітивного аналізу встановлено когнітивний зв’язок зазначених прототипів з їхніми репрезентантами – первинними і вторинними номінаціями, що створені на основі психологічного процесу апперцепції. По новому – з когнітивного погляду – кваліфіковано історичні дані появи вторинних номінацій із семою ‘відсутність’. Семантичний результат діахронічного процесу утворення репрезентантів поняття «відсутність» у російській мові пояснено внаслідок аналізу аналогійних утворень в інших мовах, передусім в українській мові як генетично близькій. На основі аналізу взаємовпливу мов уперше виявлено нові типи референції та референційні ланцюжки у формуванні репрезентацій поняття «відсутність» у російській мові. Застосування принципів когнітивної науки – експланаторності, антропоцентризму, функціоналізму, експансіонізму – для дослідження семантики засобів вираження поняття «відсутність» у російській мові уможливило теоретичні узагальнення про когнітивні процеси формування абстрактних понять і їхньої вербальної (лексичної і граматичної) і невербальної репрезентації. В диссертации обобщается ряд научных проблем, развивающих теорию когнитивной семантики. На основе разработанной теоретико-методологической базы исследования осуществлено описание семантики вербальных и невербальных средств выражения понятия «отсутствие» в русском языке и представлен анализ указанного абстракта в лингвокогнитивном аспекте. Впервые в русистике объектом исследования становится дискурсивное отражение понятия «отсутствие» в знаковых единицах системы русского языка. Новый объект исследования повлек порождение нового предмета и определения релевантных методов его изучения, в связи с чем было предложено и апробировано соединение методов прототипического описания и этимологического анализа с применением приема интерпретации. В диссертационной работе представлены и обоснованы принципы описания семантики способов выражения понятия «отсутствие», проводимые с учетом синхронического и диахронического подходов. Акцентируется внимание на том, что понятие «отсутствие» заложено в онтологических принципах и отражено на кванторной шкале существования. Утверждается, что человек на основе восприятия, переработки знаний и логического осмысления опыта вербализировал важные для его существования понятия. Доказано, что понятия «наличие» vs «отсутствие» оказались связаны со способами лексической и грамматической маркировки значимости в системе русского языка. На основе бинарного противопоставления «наличие» vs «отсутствие», имеющего онтологические корни, осуществлено комплексное когнитивное исследование абстрактного понятия «отсутствие» в системе русского языка. На материале понятия «отсутствие» разработана методика анализа абстрактных понятий, которую можно применять к анализу других базовых понятий мироустройства и системы языка. В плане методологии впервые использовано соединение психологического и исторического векторов исследования с социокультурным, применена методология культурного трансфера, разработанная французскими лингвистами, методологическая база исследования дала возможность выявить и описать лексико-деривационные и грамматические механизмы формирования понятия «отсутствие». Аргументируются теоретические положения о том, что языковая семантика обусловлена грамматикой, а лексико-деривационные трансформации происходят на основе, подготовленной грамматикой. Впервые рассмотрены лингвокогнитивные модели формирования семантики понятия «отсутствие» на основе прототипов нет и без. С помощью когнитивного анализа установлена связь указанных прототипов с их репрезентантами – первичными и вторичными номинациями, созданными на основе психологического процесса апперцепции. По-новому – с когнитивной точки зрения – квалифицируются исторические данные появления вторичных номинаций с семой ‘отсутствие’. Семантический результат диахронического процесса образования репрезентантов понятия «отсутствие» в русском языке поясняется с помощью анализа аналогичных образований в других языках, в первую очередь в украинском языке как генетически близком. На основе анализа взаимовлияния языков впервые были выявлены новые типы референции и референциальных цепочек в формировании репрезентаций понятия «отсутствие» в русском языке. Использование принципов когнитивной науки – экспланаторности, антропоцентризма, функционализма, экспансионизма – для исследования семантики способов выражения понятия «отсутствие» в русском языке позволило сделать теоретические обобщения о когнитивных процессах формирования абстрактных понятий и их вербальной (лексической и грамматической) и невербальной репрезентации. The thesis generalizes a number of scientific problems that further develop the theory of cognitive semantics. On the research theoretical and methodological basis, the semantics of verbal and non-verbal means of representing the notion of absence in Russian is described and the above-mentioned abstract is analyzed within the linguocognitive framework. For the first time in Russian linguistics the object of the research is discourse representation of the notion of absence by the units of the Russian language system. The new research object led to identifying the new research subject and finding relevant means of studying it. Thus, combining the methods of prototype description and etymological analysis with the use of interpretation technique was suggested and approved. The thesis underpins the principles of describing the semantics of the means expressing the notion of absence by applying both synchronous and diachronous approaches. The thesis claims that language semantics is predetermined by grammar and lexical and derivational transformations happen on the basis prepared by grammar. Linguocognitive models of forming the semantics of the notion of absence based on the prototypes нет and без are considered for the first time. As a result of their cognitive analysis, certain cognitive correlation of the above-mentioned prototypes and their representations – primary nominations and secondary ones created on the basis of the psychological process of apperception has been traced. The historical data of appearance of secondary nominations with the seme of ‘absence’ have been interpreted in a new way from the cognitive point of view. The semantic result of the diachronous process of forming representations of the notion of absence in Russian is explained by analogy with similar representations in other languages, mainly in Ukrainian as a genetically cognate. By analyzing mutual language influence, some new types of reference and referential chains in forming representations of the notion of absence in Russian have been traced for the first time. Using the cognitive scientific principles – explanations, anthropocentrism, functionalism, expansion – for researching into the semantics of the means of expressing the notion of absence in Russian made it possible to deduce theoretical conclusions as to cognitive processes of forming abstract notions and their verbal (lexical and grammatical) and non-verbal representation.
Опис
Ключові слова
поняття «відсутність», когнітивна лінгвістика, методи прототипного опису, методи етимологічного аналізу, методологія культурного трансферу, прийом інтерпретації, внутрішня форма слова, вторинні номінації, понятие «отсутствие», когнитивная лингвистика, методы прототипического описания, методы этимологического анализа, методология культурного трансфера, прием интерпретации, внутренняя форма слова, вторичные номинации, the notion of absence, cognitive linguistics, methods of prototype description, methods of etymological analysis, cultural transfer methodology, interpretation technique, inner form of a word, secondary nominations
Цитування
Радчук О. В. Семантика засобів вираження поняття «відсутність» у російській мові: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.02 – рос. мова / О. В. Радчук ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Харків : Степанов В. В., 2020. – 40 с.