Утинання як спосіб псевдонімотворення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто утинання як спосіб творення псевдонімів. Утинання як спосіб творення псевдонімів використовують з майже однаковою продуктивністю і письменники, і співаки. Найчастіше твірною основою виступає справжня власна назва письменника чи співака. Процес утинання відбувається на початку, в середині, що зафіксовано тільки на прикладі співацького псевдоніма, чи в кінці обраного оніма; є випадки утинання одночасно імені та прізвища особи. В статье рассмотрено сокращение как способ создания псевдонимов. Сокращение как способ создания псевдонимов используют с почти одинаковой производительностью и писатели, и певцы. Зачастую творческой основой выступает настоящее имя писателя или певца. Процесс сокращения происходит в начале, в середине, что зафиксировано только на примере певческого псевдонима, или в конце выбранного онима; есть случаи сокращения одновременно имени и фамилии лица. This article looks at abbreviation as a way of creating pseudonyms. Abbreviation as a way of creating pseudonyms is used with almost equal productivity by writers and singers. Often the creative basis is the real name of the writer or singer. The abbreviation process takes place at the beginning, in the middle, which is only recorded in the example of a singing pseudonym, or at the end of a chosen name; there are cases of a person's name and surname being abbreviated at the same time.
Опис
Ключові слова
українська мова, словотвір, власні назви, псевдоніми, утинання власних назв, псевдонімотворення, украинский язык, словообразование, собственные названия, псевдонимы, сокращение собственных названий, псевдонимообразование, ukrainian language, word formation, own names, pseudonyms, trimming proper names, pseudonymation
Цитування
Соприкіна В. Утинання як спосіб псевдонімотворення / В. Соприкіна // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 192–197.