Професійна діяльність судді: сучасні проблеми кваліфікації щодо встановлення сфери дії норм права

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті зазначено, що ігнорувати здобутки трудового права щодо правового регулювання професійної діяльності суддів є неможливим. Віднайти щось нове у питанні здійсненні професійної діяльності судді є не тільки штучним процесом, але й ще таким, що суперечить законам логіки. Тому очевидно, що законодавство не має «ховати» фактичний зміст трудових відносин судді за термінологією, в якій би не можна було б розпізнати вплив норм трудового права. В статье отмечено, что игнорировать достижения трудового права относительно правового регулирования профессиональной деятельности судей невозможно. Найти что-то новое в вопросе осуществления профессиональной деятельности судьи является не только искусственным процессом, но и таким, что противоречит законам логики. Поэтому очевидно, что законодательство не должно «прятать» фактическое содержание трудовых отношений судьи за терминологией, в которой нельзя было бы распознать влияние норм трудового права. The article points out that it is impossible to ignore the achievements of labour law regarding the legal regulation of the professional activity of judges. To find something new on the issue of the exercise of a judge's professional activity is not only an artificial process, but one that contradicts the laws of logic. Therefore, it is obvious that the legislation should not "hide" the actual content of the judge's employment relationship behind terminology in which the influence of labour law norms cannot be recognised.
Опис
Ключові слова
судова система, професійна діяльність судді, проблеми кваліфікації, норми трудового права, аспірантські роботи, судебная система, профессиональная деятельность судьи, проблемы квалификации, нормы трудового права, аспирантские работы, judiciary, professional activity of a judge, qualification problems, norms of labor law, graduate work
Цитування
Власенко М. В. Професійна діяльність судді: сучасні проблеми кваліфікації щодо встановлення сфери дії норм права / М. В. Власенко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 153–155.