ВВП України, його динаміка та шляхи підвищення добробуту населення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано, що найбільш універсальними показниками, що характеризують економічну могутність країни, є її валовий внутрішній продукт. Аналіз ВВП дозволяє науково обґрунтувати прогнози виробництва країни та дає можливість оцінити наслідки реалізації економічної політики держави, що здійснюється в різних секторах економіки з неоднаковим впливом на загальні результати економічної діяльності та економічне зростання в цілому. В статье проанализировано, что наиболее универсальными показателями, характеризующими экономическое могущество страны, является ее валовой внутренний продукт. Анализ ВВП позволяет научно обосновать прогнозы производства страны и дает возможность оценить последствия реализации экономической политики государства, что осуществляется в различных секторах экономики с разным влиянием на общие результаты экономической деятельности и экономический рост в целом. The article analyzes that the most universal indicators that characterize the economic power of a country is its gross domestic product. The analysis of GDP makes it possible to scientifically substantiate forecasts of the country's production and makes it possible to assess the consequences of the state economic policy, which is implemented in different sectors of the economy with different effects on the overall results of economic activity and economic growth as a whole.
Опис
Ключові слова
економіка України, валовий внутрішній продукт, корупція, студентські роботи, экономика Украины, валовой внутренний продукт, коррупция, студенческие работы, Ukraine economy, gross domestic product, corruption, student work
Цитування
Савельєв В. О. ВВП України, його динаміка та шляхи підвищення добробуту населення / В. О. Савельєв // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 52–53.