Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано актуальність проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти, розкрито її суть та особливості, наведено комплекс засобів професійної підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до відповідного виду діяльності. В статье обоснована актуальность проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы к профилактике буллинга среди подростков в учреждениях общего среднего образования, раскрыта ее суть и особенности, приведен комплекс средств профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы к соответствующему виду деятельности. This article substantiates the relevance of professional training of future professionals in the field of prevention of bullying among adolescents in general secondary education, reveals its essence and features.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, майбутні фахівці соціальної галузі, профілактика булінгу серед підлітків, заклади загальної середньої освіти, магістерська робота, профессиональная подготовка, будущие специалисты социальной сферы, профилактика буллинга среди подростков, учреждения общего среднего образования, магистерская работа, professional training, future specialists in the social field, prevention of bullying among adolescents, general secondary education institutions, master's work
Цитування
Куряча С. В. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти / С. В. Куряча // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С. 42–47.