Етнолігвіністичний напрям вивчення мови: від теорії до практики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-09-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті подано коментар щодо етапів становлення етнолінгвістики як антропологічно орієнтованого мовознавства на теренах європейської східнослов’янської гуманітарики. Увагу приділено теоретичним засадам етнолінгвістики та аспектам практичного застосування здобутих знань у суспільному й освітньо-культурному контексті. В статье прокомментированы этапы становления этнолингвистики как антропологично ориентированного языкознания в пределах европейской восточнославянской гуманитарики. Внимание уделено теоретическим основам этнолингвистики и аспектам практического применения полученных знаний в общественном и образовательно-культурном контексте. The article presents a commentary on the development stages of ethnic linguistics as anthropologically oriented linguistics in the domain of European East Slavic Humanitarian Studies. Attention is paid to the theoretical principles of ethnic linguistics and the aspects of practical application of the gained knowledge in social, educational and cultural aspects.
Опис
Ключові слова
етнолінгвістика, мова, етноментальність, этнолингвистика, язык, этноментальность, ethnic linguistics, anguage, ethnic mentality
Цитування
Маленко О. О. Етнолігвіністичний напрям вивчення мови: від теорії до практики / О. О. Маленко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філолог. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2014. – Вип. 1. – С. 35–41.