КИСЛОТНО-ОСНОВНІ РІВНОВАГИ У РОЗЧИНАХ ЗАМІЩЕНИХ 9-МЕТИЛАМІНОАКРИДИНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ)
Анотація
Заміщені 9-метиламіноакридину мають широкий спектр фармакологічної дії. Їх біологічна активність залежить від основності цих сполук. Тому з метою створення препаратів із заздалегідь розрахованим високим терапевтичним ефектом досліджено кислотно-основні рівноваги у розчинах цих речовин. Одночасно це дослідження дозволяє кількісно оцінити чутливість гетероциклу до впливу замісників різної електронної природи. Тобто вивчення основних властивостей заміщених 9-метиламіноакридину має науковий та практичний інтерес, тим більше що в літературі такі дані відсутні. Замещенные 9 метиламиноакридина имеют широкий спектр фармакологического действия. Их биологическая активность зависит от основности этих соединений. Поэтому с целью создания препаратов с заранее рассчитанным высоким терапевтическим эффектом исследованы кислотно-основные равновесия в растворах этих веществ. Одновременно это исследование позволяет количественно оценить чувствительность гетероцикла влиянию заместителей различной электронной природы. То есть изучение основных свойств замещенных 9-метиламиноакридина имеет научный и практический интерес, тем более что в литературе такие данные отсутствуют. Substituted 9 methylaminoacridine has a wide range of pharmacological effects. Their biological activity depends on the basicity of these compounds. Therefore, in order to create drugs with a previously calculated high therapeutic effect, acid-base equilibria in solutions of these substances were investigated. Simultaneously, this study makes it possible to quantify the sensitivity of a heterocycle to the effect of substituents of a different electronic nature. That is, the study of the basic properties of substituted 9-methylaminoacridine has a scientific and practical interest, especially since there are no such data in the literature.
Опис
Ключові слова
кислотно-основні рівноваги, фармакологічна дія, чутливість гетероциклу, кислотно-основные равновесия, фармакологическое действие, чувствительность гетероцикла, acid-base equilibrium, pharmacological action, sensitivity of heterocycle
Цитування
Свєчнікова О. М. Кислотно-основні рівноваги у розчинах заміщених 9-метиламіноакридину / О. М. Свєчнікова, О. Ф. Винник, Ю. С. Колісник // Актуальні задачі хімії : дослідження та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., м. Житомир, 17–18 трав. 2017 р. / Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомир : ЖДУ, 2017. – С. 179–181.