Ключові аспекти логопедичного обстеження молодших школярів з РАС

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто ключові аспекти та особливості проведення логопедичного обстеження молодших школярів з розладами аутичного спектру. Важливою проблемою сучасної спеціальної освіти продовжує залишатися організація комплексного психолого-педагогічного супроводу дітей із розладами аутичного спектру. Така ситуація, наразі, зумовлена постійним збільшенням діагностування цього порушення в дитячій популяції з одного боку, та розширенням можливостей щодо навчання та інтеграції таких дітей у суспільство, з іншого боку. В статье рассмотрены ключевые аспекты и особенности проведения логопедического обследования младших школьников с расстройствами аутистического спектра. Важной проблемой современной специального образования продолжает оставаться организация комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Такая ситуация, пока, обусловлена ​​постоянным увеличением диагностирования этого нарушения в детской популяции с одной стороны, и расширением возможностей по обучению и интеграции таких детей в общество, с другой стороны. The article considers the key aspects and features of speech therapy examination of primary school children with autism spectrum disorders. An important problem of modern special education continues to be the organization of comprehensive psychological and pedagogical support for children with autism spectrum disorders. This situation is currently due to the constant increase in the diagnosis of this disorder in the child population on the one hand, and the expansion of opportunities for education and integration of such children into society, on the other hand.
Опис
Ключові слова
логопедія, логопедичне обстеження, аутизм, розлад аутичного спектру, магістерські роботи, логопедия, логопедические обследования, расстройство аутистического спектра, магистерские работы, speech therapy, speech therapy examinations, autism, autism spectrum disorder, master's work
Цитування
Тугай С. Ю. Ключові аспекти логопедичного обстеження молодших школярів з РАС / C. Ю. Тугай // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 329–334.