Роль традиційних фестивалів в Китаї. Їх легенди та святкування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто китайські свята, які відрізняються своєю унікальністю, вони оригінальні і неповторні, обумовлені світоглядом і життєвим укладом народу. Всі китайські свята мають свої особливості, свій неповторний вигляд, традиції їх проведення не схожі один на одного. Таким чином, свята в Китаї грали, і до цього дня грають дуже важливу роль, так як вони мають нерозривний зв'язок з традиціями і звичаями китайського народу. В статье рассмотрены китайские праздники, которые отличаются своей уникальностью, они оригинальны и неповторимы, обусловленные мировоззрением и жизненным укладом народа. Все китайские праздники имеют свои особенности, свой неповторимый облик, традиции их проведения не похожи друг на друга. Таким образом, праздники в Китае играли, и по сей день играют очень важную роль, так как они имеют неразрывную связь с традициями и обычаями китайского народа.The article discusses the Chinese holidays are unique, they are original and unique, due to the worldview and way of life of the people. All Chinese holidays have their own characteristics, their own unique appearance, the traditions of their holding are not similar to each other. Thus, the holidays in China have played, and to this day play a very important role, as they are inextricably linked with the traditions and customs of the Chinese people.
Опис
Ключові слова
китайські фестивалі, китайська культура, китайські свята, китайські традиції, студентські роботи, китайские фестивали, китайская культура, китайские праздники, китайские традиции, студенческие работы, chinese festivals, chinese culture, chinese holidays, chinese traditions, student work
Цитування
Бурлачко Я. П. Роль традиційних фестивалів в Китаї. Їх легенди та святкування / Я. П. Бурлачко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 133–134.