Освіта – центральна ідея вчення Конфуція

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто вчення Конфуція. Конфуцій дотримувався цілісного погляду на освіту, яка зосереджувалася на вирощуванні чесноти і характеру. Він не тільки наполягав, що розвиток чесноти є невід'ємною частиною самовдосконалення, але також вважав, що це дуже важливо для гарного суспільства. Освіта може бути не першочерговою складовою для доброго суспільства, адже і серед селян, і серед інтелігенції може панувати повага один до одного, але без освіти не існує розвитку. Головна же його думка – Правила, створені людьми для людей, повинні бути сприйняті свідомо. Таким чином, тільки правильна освіта може це забезпечити. В статье рассмотрено учение Конфуция. Конфуций придерживался целостного взгляда на образование, сосредоточенного на воспитании добродетели и характера. Он не только настаивал, что развитие добродетели является неотъемлемой частью самосовершенствования, но также считал, что это очень важно для хорошего общества. Образование может быть не первоочередной составляющей для хорошего общества, ведь и среди крестьян, и среди интеллигенции может царить уважение друг к другу, но без образования не существует развития. Главная же его мысль – Правила, созданные людьми для людей, должны быть восприняты сознательно. Таким образом, только правильное образование может это обеспечить. This article examines the teachings of Confucius. Confucius took a holistic view of education, focusing on the cultivation of virtue and character. Not only did he insist that the development of virtue was an integral part of self-improvement, but he also believed that it was very important for a good society. Education may not be the first ingredient for a good society, for there may be respect among peasants and intellectuals alike, but without education there is no development. His main point, however, is that rules created by people for people must be perceived consciously. Thus, only proper education can ensure this.
Опис
Ключові слова
вчення Конфуція, процес навчання, студентські роботи, учение Конфуция, процесс обучения, студенческие работы, Confucius teachings, process of learning, student work
Цитування
Бондаровська Л. О. Освіта – центральна ідея вчення Конфуція / Л. О. Бондаровська // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 83–84.