Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Випуск 42

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-06
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено результати наукових досліджень та методичні розробки викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, освітян України, Росії, Білорусі, Хорватії. Аналіз досвіду вищих навчальних закладів різних країн представлено в роботах І. Гринченка, Н.Закірової, А. Сутягіної, О. Уткіної, В. Широких, Чжан Луна. Розглядаються питання впровадження в освітньо-виховну практику навчальних закладів усіх рівнів сучасних педагогічних технологій (О. Міхеєнко, О. Монке, А. Торгашова), у тому числі етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів (В. Болбас). Досліджуються проблеми історії вітчизняної педагогіки й освіти (А. Алтухова, С. Юткало), а також новітні тенденції розвитку освітянської справи (Б. Без’язичний, В. Ушмарова). Значна увага приділяється вивченню компетентнісних засад сучасної освіти (К. Ренгель, Т. Фоменко, К. Юр’єва, О. Тіщенко), зокрема післядипломної (О. Борщ, В. Деміденко, В. Луніна). The collected articles present scientific research results along with methodical course books by high school teachers, doctoral candidates, postgraduate students, educationalists from Ukraine, Russia, Belarus, Croatia. The experience analysis of higher educational establishments from different countries is represented in the works by I. Hrynchenko, N. Zakirova, A. Sutyagina, O. Utkina, V. Shirokikh, Zhang Long. Issues on modern pedagogical technologies implementation into practice of educational institutions (A. Mikheenko, E. Monke, A. Torgashova), alongside with ethnic-pedagogical preparation of future teachers (V.Bolbas). The history of Ukrainian pedagogics and education are investigated (A. Altukhova, S. Yutkalo), together with the newest development tendencies in the pedagogical sphere (B. Bez'yazychny, V. Ushmarova). A considerable attention is paid to the investigation of competence grounds of the modern education (K.Rengel, T. Fomenko, K. Yuryeva, E. Tyschenko), and postgraduate education in particular (O. Borsch, V.Demydenko, V. Lunina).
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, педагогічні технології, наукові педагогічні дослідження, training of specialists, pedagogical technologies, scientific pedagogical research
Цитування
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Євдокимова. О. М. Микитюка – Харків : [б. в.], 2014. – Вип. 42. – 196 с.