ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
В статті висвітлена тема формування творчої особистості учня при підготовці до розв'язування олімпіадних задач з математики. Проаналізовано завдання математичних олімпіад для школярів, систематизовано методи розв’язування таких задач. Для кожного методу було виділено основні ідеї та орієнтовні основи діяльності по застосуванню методу до розв’язування задач певного типу. Ознайомлення учнів з найбільш поширеними методами розв’язування олімпіадних задач сприяє інтелектуальному розвитку учнів, формуванню в них творчих здібностей, активізації процесу навчання. В статье освещена тема формирования творческой личности ученика при подготовке к решению олимпиадных задач по математике. Проанализированы задачи математических олимпиад для школьников, систематизированы методы решения таких задач. Для каждого метода были выделены основные идеи и ориентировочные основы деятельности по применению метода к решению задач определенного типа. Ознакомление учащихся с наиболее распространенными методами решения олимпиадных задач способствует интеллектуальному развитию учащихся, формированию у них творческих способностей, активизации процесса обучения.
Опис
Ключові слова
математика, олімпіадні задачі, творча особистість, студентські роботи, математика, олимпиадные задачи, творческая личность, студенческие работы, mathematics, olympiad tasks, creative person, student work
Цитування
Олім В. О. Формування творчої особистості учня при підготовці до розв'язування олімпіадних задач з математики / В. О. Олім, О. Є. Долгова // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 35–37.