ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано психолого-педагогічній аспект розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку. Саме творчий процес є найбільш ефективним у розвитку дітей, він допомагає їм самовиразитися, під час занять з творчої діяльності у дошкільнят розвивається чуттєве сприйняття навколишнього світу. Здібності дитини проявляються в процесі набуття нею певних умінь та навичок оволодіння етапами творчого процесу. Зауважено, що проблема творчого розвитку дітей потребує вивчення з використанням сучасних форм, методів, прийомів для формування культури, гармонійного розвитку емоційно-чуттєвого, асоціативного сприйняття навколишнього світу дитини. The publication analyzes the psychological and pedagogical aspect of the development of creative abilities of preschool children. It is the creative process that is the most effective in the development of children, it helps them to express themselves, during creative activity classes preschoolers develop a sensory perception of the world around them. A child's abilities are manifested in the process of acquiring certain abilities and skills of mastering the stages of the creative process. It was noted that the problem of children's creative development needs to be studied using modern forms, methods, techniques for the formation of culture, harmonious development of emotional-sensual, associative perception of the child's surrounding world.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, розвиток творчих здібностей, інноваційні технології, магістерські роботи, children of preschool age, development of creative abilities, innovative technologists, master's work
Цитування
Тіщенко Ю. Б. Психолого-педагогічній аспект розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку / Ю. Б. Тіщенко // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 84–85.