ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ 10 КЛАСУ ПІД ВПЛИВОМ СПЕЦИФІЧНИХ ВПРАВ ФУТБОЛУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті наведені дані тестування учнів 10-х класів стосовно визначення їх координаційних, швидкісно-силових здібностей і витривалості та проаналізований вплив специфічних вправ з футболу на вказані вище здібності. Мета роботи - полягає у визначенні впливу занять з футболу під час дистанційних уроків фізичної культури на показники фізичної підготовленості учнів старших класів. Матеріали та методи дослідження: теоретичний аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, педагогічне дослідження, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь 21 учень 15-16 років, з них 16 хлопців та 5 дівчат. Результати. Після впровадження специфічних вправ з футболу здібності дівчат залишилися майже без змін, що на нашу думку обумовлено невеликою кількістю дівчат, які брали участь у експерименті та їхньою низькою зацікавленістю футболом. Щодо хлопців, то маємо суттєве покращення координаційних здібностей за тестом Бондаревського t=2,16, p>0,05 та за тестом Яроцького: t=2,18, p>0,05. Зміни витривалості теж мали статистичну значимість як в тесті «біг о периметру квадрату 15х15 м» t=2,08, p˂0,05 так і в при виконанні «Берпі» t=2,45, p˂0,01. Висновки. Встановлено, що специфічні вправи з футболу, такі як: ведення м’яча на короткі дистанції, перекочування м’яча між ногами, балансування м’яча, підкидання м’яча з носка на руку, ведення м’яча через імітовану перешкоду з пляшок, набивання м’яча в сітці, у поєднанні із вправами спеціальної фізичної підготовки призводить до покращення координаційних показників та показників специфічної витривалості учнів. The article presents the data of testing of 10th graders regarding the determination of their coordination, speed-strength abilities and endurance and analyzed the impact of specific football exercises on the above abilities. The purpose of the study is to improve speed, strength, coordination abilities, and endurance of students, by using specific football exercises in distance physical education lessons. Research materials and methods: theoretical analysis of scientific and methodical literature, pedagogical testing, pedagogical research, methods of mathematical statistics. 21 students aged 15-16 involved in the study, 16 of them were boys and 5 were girls. The results. After the introduction of specific soccer exercises, the girls' abilities remained almost unchanged, which we believe is due to the small number of participants who participated in the experiment and their low interest in soccer. A boys, significant improvement in coordination abilities according to Bondarevsky's test t=2.16, p>0.05 and according to Yarocki's test: t=2.18, p>0.05 was establish. Changes in endurance also had statistical significance in the test "running around the perimeter of a 15x15 m square" t=2.08, p˂0.05 and in the "Burpee" test t=2.45, p˂0.01. Conclusions. It has been established that specific soccer exercises such as: dribbling the ball over short distances, rolling the ball between the legs, balancing the ball, throwing the ball from the toe to the hand, dribbling the ball through a simulated obstacle made of bottles, dribbling a ball in a net, in combination with special physical training exercises, leads to improvement of coordination indicators and indicators of specific endurance of students.
Опис
Ключові слова
витривалість, дистанційна освіта, координаційні здібності, онлайн освіта, футбол, швидкісно-силові здібності, endurance, distance education, coordination abilities, online education, football, speed-power abilities
Цитування
Попович Ю. Зміна показників фізичної підготовленості учнів 10 класу під впливом специфічних вправ футболу / Ю. Попович // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. ст. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 151–158.