АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ТРЕНД ОСВІТЯНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто академічну доброчесність в закладах вищої освіти. ХНПУ імені Г. С. Сковороди розробив Кодекс академічної доброчесності, який має на меті регулювати відносини між усіма учасниками освітнього процесу для створення сприятливого, чесного та прозорого мікроклімату щодо реалізації свого творчого, наукового потенціалу. Запропоновано перспективні напрямки в плані цієї роботи: прописування у програмі курсу політики щодо академічного плагіату, підписання кожним учасником декларації щодо дотримання правил академічної доброчесністі та розробка власної збірки методичних надбань щодо дотримання правил академічної доброчесністі серед учасників навчального процесу. В статье рассмотрена академическая доброчестность в учреждениях высшего образования. ХНПУ имени Г. С. Сковороды разработал Кодекс академической доброчестности, имеющий целью регулировать отношения между всеми участниками образовательного процесса для создания благоприятного, честного и прозрачного микроклимата по реализации своего творческого, научного потенциала. Предложено перспективные направления в плане этой работы: прописывание в программе курса политики в отношении академического плагиата, подписание каждым участником декларации по соблюдению правил академической доброчестности и разработка собственного сборника методических достижений по соблюдению правил академической доброчестности среди участников учебного процесса. The article deals with academic integrity in higher education institutions. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical University developed the Code of Academic Integrity, which aims to regulate the relationship between all participants in the educational process to create a favorable, fair and transparent microclimate for the implementation of their creative, scientific potential. It was suggested that this work should include a policy on academic plagiarism in the course programme, each participant should sign a declaration on compliance with academic integrity rules and develop their own collection of methodological achievements on compliance with academic integrity rules among the participants of the educational process.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, освітній процесс, студентські роботи, академическая доброчестность, образовательный процесс, студенческие работы, academic integrity, educational process, student work
Цитування
Гладкіх А. М. Академічна доброчесність як тренд освітянської спільноти ХНПУ імені Г. С. Сковороди / А. М. Гладкіх // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 139–141.