ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ШИРОКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРИ СКЛАДАННІ РЕГІОНАЛЬНИХ СПИСКІВ РІДКІСНИХ РОСЛИН НА ПРИКЛАДІ СТАТУСУ VINCA MINOR НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ФОП Паливода А. В.
Анотація
У вересні 2001 року Харківська обласна рада затвердила «Перелік видів рослин, що підлягають особливій охороні на території Харківській області», який за аналогією з Червоною книгою України харківські ботаніки називають «Червоний список рослин Харківської області» (ЧСХ). В нього входять 182 види рослин. У 2014-2015 роках було проведене вивчення особливостей поширення одного з цих видів – Барвінку малого (Vinca minor L.) на території Лісопарку (місто Харків). В результаті досліджень V. minor, виявлені недоліки в ЧСХ : інформація є застарілою і потребує вдосконалення. В статті наведені шляхи їх усунення. В сентябре 2001 года Харьковский областной совет утвердил «Перечень видов растений, подлежащих особой охране на территории Харьковской области», который по аналогии с Красной книгой Украины харьковские ботаники называют «Красный список растений Харьковской области» (КСХ). В него входят 182 вида растений. В 2014-2015 годах было проведено изучение особенностей распространения одного из этих видов – Барвинка малого (Vinca minor L.) на территории Лесопарка (город Харьков). В результате исследований V. minor, выявлены недостатки в ЧСХ : информация является устаревшей и нуждается в совершенствовании. В статье приведены пути их устранения. In September 2001 the Kharkiv regional Council approved the "List of plant species subject to special protection on the territory of Kharkiv region", which is similar to the red book of Ukraine Kharkov botanists call the "Red list of plants of Kharkov region" (CSA). It includes 182 species of plants. In 2014-2015, the study of features of distribution of one of these types of Periwinkle (Vinca minor L.) in Forest Park (city Kharkiv). Studies V. minor defects in IVH : information is outdated and needs to be improved. The article presents ways of addressing them.
Опис
Ключові слова
рідкісні рослини, Барвінок малий, фітоценоз, охорона рослин, редкие растения, Барвинок малый, фитоценоз, охрана растений, rare plants, Vinca minor, phytocenosis, protection of plants
Цитування
Мазур В. Р. Про необхідність широкого обговорення при складанні регіональрних списків рідкісних рослин на прикладі статусу Vinca minor на території Харківської області / В. Р. Мазур, Ю. В. Бенгус // Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій : реалізація природоохоронних стратегій : матеріали IV Міжнар. конф. (16-20 трав. 2016 р., м. Київ, Україна) / Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України .– Київ, 2016.– С. 94.