ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Анотація
У статті розглянуто проблему здоров’язбережння учнів закладів середньої освіти під час вивчення окремих тем шкільного предмету «Історія». Мета роботи – підібрати варіанти рухової активності для учнів середніх класів, які б відображали зміст шкільного курсу історії. Актуальним постає питання введення різноманітних форм і засобів фізичної активності під час викладання шкільних уроків. Спонукання учнів до виконання певних рухів через ігрову діяльність створює атмосферу, яка має зацікавити до вивчення історії. Провідним завданням роботи є надання вчителю історії певного інструментарію для визначення видів рухової активності школярів які можна було б застосовувати в уроках. Застосування ігрових форм під час уроку з історії призводить до активного залучення та більш емоційного сприйняття у вивченні матеріалу. А змагальна та рухова діяльність, навіть незначної інтенсивності має сприяти кращому засвоєнню матеріалу. Фізичні вправи та ігрова діяльність на уроках історії має відображати у русі завдання уроку щодо повторення та закріплення отриманого теоретичного матеріалу. Надані розробки прикладів рухових активностей під час вивчення історії. Запропоновані рухові вправи що відтворюють наступний матеріал занять. Для учнів 6 класу за темою «Первісні спільноти. Археологічні культури», для 7 класу за темою «Русь – Україна за часів правління князя Ігоря та княгині Ольги» і для 8 класу за темою «Походження українського козацтва». Наведені в роботі варіанти рухової активності для учнів середніх класів закладів середньої освіти займатимуть від 5 до 7 хвилин заняття. Саме за рахунок незначної тривалості вони можуть бути інтегровані безпосередньо в урок; повністю відповідають змісту шкільної програми за наведеними темами; спрямовані на освітній та виховний процес; спонукають учнів до фізичної активності та мають здоров’язбережувальний характер.The article deals with the problem of health protection of students of secondary education institutions during the study of certain topics of the school subject “History”. The purpose of the work is to choose options for motor activity for middle school students that would reflect the content of the school history course. The question of introducing various forms and means of physical activity during the teaching of school lessons becomes relevant. Encouraging students to perform certain movements through play activities creates an atmosphere that should make them interested in learning history. The main task of the work is to provide the history teacher with certain tools for determining the types of motor activity of schoolchildren that could be used in lessons. The use of game forms during the history lesson leads to active involvement and more emotional perception in the study of the material. And competitive and motor activity, even of minor intensity, should contribute to better assimilation of the material. Physical exercises and game activities in history lessons should reflect in motion the task of the lesson regarding the repetition and consolidation of the theoretical material received. Developments of examples of movement activities during the study of history are provided. Proposed movement exercises that reproduce the following lesson material. For 6th grade students on the topic “Primitive communities. Archaeological cultures”, for the 7th grade on the topic “Rus – Ukraine during the reign of Prince Igor and Princess Olga” and for the 8th grade on the topic “Origins of the Ukrainian Cossacks”. The options for motor activity given in the work for students of middle classes of secondary education institutions will take from 5 to 7 minutes of class. Due to their short duration, they can be integrated directly into the lesson; fully correspond to the content of the school program on the given topics; aimed at the educational and educational process; encourage students to be physically active and have a health-preserving nature.
Опис
Ключові слова
рухова активність, школярі, історія, середні класи, здоров’язбереження, motor activity, schoolchildren, history, middle classes, health care
Цитування
Несен О. О. Викладання шкільного курсу "Історія" через призму рухової активності учнів / О. О. Несен, І. В. Кривенцова, В. Г. Клименченко //Академічні студії. Сер. : Педагогіка / Комун. закл. вищ. освіти "Луц. пед. коледж". – Луцьк, 2022. – Вип. 4. – С. 183–189.