АКТУАЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ПІДГОТОВКИ ДО НАПИСАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено актуалізацію мовленнєвих компетентностей учнів на уроках підготовки до написання власного висловлення, яка може бути досягнута за допомогою різноманітних завдань. Мовленнєва компетентність — це здатність учня продукувати свої звернення, думки, враження тощо в будь-яких формах мовленнєвого висловлювання за допомогою вербальних і невербальних засобів. Запроновано різні форми роботи на уроках вивчення рідної / української мови. Зазначено, що навчання української мови потребує комунікативного спрямування, щоб діти в процесі навчально-мовленнєвої практики навчалися використовувати мову, засоби спілкування для побудови усних і писемних власних висловлювань у певному стилі, ураховуючи обставини мовлення. The publication examines the actualization of students' speaking competences in the lessons of preparation for writing their own statement, which can be achieved with the help of various tasks. Speech competence is the student's ability to produce his/her appeals, thoughts, impressions, etc. in any form of speech expression using verbal and non-verbal means. Different forms of work in native/Ukrainian language lessons are proposed. It is noted that learning the Ukrainian language needs a communicative orientation, so that children in the process of educational and speaking practice learn to use the language, means of communication to build their own oral and written expressions in a certain style, taking into account the circumstances of speech.
Опис
Ключові слова
українська мова, мовленнєва компетентність, лінгводидактика, викладання української мови, Ukrainian language, speech competence, linguistic didactics, teaching of the Ukrainian language
Цитування
Печериця С. Актуалізація мовленнєвих компетентностей учнів на уроках підготовки до написання власного висловлення / С. Печериця // Національні наукові традиції в слов'янському світі [Електронне видання] : матеріали ІІІ Міжнар. славіст. конф., присвяч. пам’яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 23 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Маленко]. – Київ ; Софія ; Харків ; Шумен : ХІФТ, 2023. – С. 436–439.