Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Альгологія»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з курсу ботаніка розділу «Альгологія» розроблені для здобувачів вищої освіти природничих факультетів освітнього рівня бакалавр, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / 091 Біологія галузі знань 01 Середня освіта / 09 Біологія. В методичних рекомендацій розроблено 11 лабораторних робіт, що охоплюють розділ ботаніки Альгологія. Здобувачам вищої освіти пропонується вивчення 65 представників з 11 відділів, 10 царств, двох доменів Про- та Еукаріотів. Кожна лабораторна робота містить мету, запропоновані матеріали та обладнання, таблицю загальних ознак відділів, що вивчаються, завдання з вивчення типових представників, схематичні цикли розвитку, що допоможе студентам краще розуміти біологію альгологічних об’єктів, засвоїти програмний матеріал та орієнтуватися в сучасній системі органічного світу. Methodical recommendations for conducting laboratory classes in the botanist course of the "Algology" section are developed for students of higher education of natural sciences faculties at the bachelor's level of education, who are studying in the specialty 014 Secondary education (Biology and human health) / 091 Biology of the field of knowledge 01 Secondary education / 09 Biology . In the methodical recommendations, 11 laboratory works covering the section of botany Algology have been developed. Students of higher education are offered the study of 65 representatives from 11 divisions, 10 kingdoms, two domains of Proto- and Eukaryotes. Each laboratory work contains a goal, proposed materials and equipment, a table of general features of the studied departments, tasks for the study of typical representatives, schematic development cycles, which will help students better understand the biology of algal objects, learn the program material and navigate in the modern system of the organic world .
Опис
Ключові слова
водорості, систематика нижчих рослин, альгологія, algae, taxonomy of lower plants, algology
Цитування
Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Альгологія» : метод. рек. з курсу Ботаніка / Н. О. Вус, Р. Є. Волкова, І. М. Журавльова, Д. В. Леонтьєв ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – – 47 с. : іл.