Створення умов для підготовки конкурентоспроможного фахівця у закладі професійної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми управлінської діяльності зі створення умов для підготовки конкурентоспроможного фахівця у закладі професійної освіти. Здійснено характеристику конкурентоспроможного фахівця, схарактеризовано зміст управлінської діяльності зі створення умов в закладі професійної освіти для розвитку конкурентоспроможності фахівця. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of managerial activity to create conditions for training a competitive specialist in a vocational education institution. The characterization of a competitive specialist was carried out, the content of managerial activities to create conditions in a professional education institution for the development of a specialist's competitiveness was characterized. A comprehensive and targeted program for improving this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
заклад професійної освіти, управління, конкурентоспроможний фахівець, institution of professional education, management, competitive specialist
Цитування
Березуцька Л. Ю. Створення умов для підготовки конкурентоспроможного фахівця у закладі професійної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Л. Ю. Березуцька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 112 с. : табл. + дод.
Колекції