Перші зустрічі з Туреччиною

dc.contributor.authorЛогвиненко, І. А.
dc.contributor.authorДемченко, Я. М.
dc.date.accessioned2020-04-11T10:06:08Z
dc.date.available2020-04-11T10:06:08Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractНавчальний посібник містить тексти, які надають інформацію щодо географічного положення, клімату та природи Туреччини, знайомлять з політичним устроєм та адміністративним поділом країни, видатними особистостями, пам’ятками турецької історії та культури, висвітлюють національні особливості турецької кухні, норми етикету, систему освіти тощо. Увесь країнознавчий матеріал розподілено за темами. Окрім основного тексту, кожна тема містить рубрики «Чи знаєте ви, що...» та «Турки кажуть». В першій представлені цікаві факти про Туреччину, а в другій підібрані афоризми, турецькі прислів’я та висловлювання відомих турок щодо теми. Також до кожної теми включено міні-словник та надано теми для рефератів. Наприкінці посібника розміщені перевірочні тести з висвітлених тем. Посібник може бути рекомендований для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, для аудиторного та домашнього читання. Видання призначене для викладачів турецької мови та студентів-тюркологів початкового етапу навчання, а також для всіх, хто цікавиться історією й культурою Сходу. Учебное пособие содержит тексты, которые предоставляют информацию относительно географического положения, климата и природы Турции, знакомят с политическим устройством и административным делением страны, выдающимися личностями, памятниками турецкой истории и культуры, освещают национальные особенности турецкой кухни, нормы этикета, систему образования и т. Весь страноведческой материал распределен по темам. Кроме основного текста, каждая тема содержит рубрики «Знаете ли вы, что ...» и «Турки говорят». В первой представлены интересные факты о Турции, а во второй подобраны афоризмы, турецкие пословицы и высказывания известных турок по теме. Также к каждой теме включает мини-словарь и предоставлено темы для рефератов. В конце пособия размещены проверочные тесты по освещенных тем. Пособие может быть рекомендовано для организации самостоятельной и индивидуальной работы студентов, для аудиторной и домашнего чтения. Издание предназначено для преподавателей турецкого языка и студентов-тюркологов начального этапа обучения, а также для всех, кто интересуется историей и культурой Востока. The textbook contains texts that provide information on the geographical position, climate and nature of Turkey, introduces the political structure and administrative division of the country, outstanding personalities, monuments of Turkish history and culture, covers the national characteristics of Turkish cuisine, etiquette, education system, etc. All country study material is distributed by topic. In addition to the main text, each topic contains the headings "Do you know what ..." and "Turks say." The first presents interesting facts about Turkey, and the second contains aphorisms, Turkish proverbs and sayings of famous Turks on the topic. Also, each topic includes a mini-dictionary and provided topics for abstracts. At the end of the manual posted verification tests on the topics covered. The manual can be recommended for the organization of independent and individual work of students, for classroom and home reading. The publication is intended for teachers of the Turkish language and student-Turkologists of the initial stage of training, as well as for everyone who is interested in the history and culture of the East.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПерші зустрічі з Туреччиною : навч. посіб. з країнознавства Туреччини для самостійної та індивідуальної роботи студ., які вивч. турец. мову / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: І. А. Логвиненко, Я. М. Демченко]. – Харків : [б. в.], 2013. – 82 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3376
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкраїнознавствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectТуреччинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectгеографічне положенняuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультураuk_UA.UTF-8
dc.subjectполітичний устрійuk_UA.UTF-8
dc.subjectвизначні місцяuk_UA.UTF-8
dc.subjectстрановедениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectТурцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectгеографическое положениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectполитический стройuk_UA.UTF-8
dc.subjectдостопримечательностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectregional geographyuk_UA.UTF-8
dc.subjectTurkeyuk_UA.UTF-8
dc.subjectgeographical positionuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe cultureuk_UA.UTF-8
dc.subjectpolitical systemuk_UA.UTF-8
dc.subjectattractionsuk_UA.UTF-8
dc.titleПерші зустрічі з Туреччиноюuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПервые встречи с Турциейuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFirst meetings with Turkeyuk_UA.UTF-8
dc.typeLearning Objectuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Логвиненко-Демченко_ Перші зустрічі з Туреччиною.pdf
Розмір:
5.34 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: