ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОТОЛЕРАНТНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Будучи інструментом пізнання навколишнього світу, мова відображає різноманітні процеси, які спричиняють низку лінгвістичних тенденцій. Гендерна проблематика також тісно пов'язана з темою фемінізму. Однією з цілей феміністичної теорії є розвиток мови з точки зору свідомого переосмислення мовних норм, які будуть адекватно та повноцінно репрезентуватимуть жінок. Вживання фемінітивів у багатьох стилях мовлення стає все більш поширеним, хоча в українській мові все ще існує низка професій і посад, які продовжують називатися формами чоловічого роду, незважаючи на те, що жінки опановують різні професії і займають високі посади. Вживання фемінітивів у науковому та офіційно-діловому стилях досі не врегульовано нормативно. Варто зазначити, що Український правопис 2019 року подає моделі творення слів на позначення жіночої статі, але не містить поняття "фемінітиви" та не надає рекомендацій щодо їх вживання на всіх рівнях мови. На нашу думку, одним із важливих завдань сучасної лінгвістики є створення та вивчення гендернотолерантної мови, вільної від сексизму, андроцентризму та будь-яких інших дискримінаційних форм і значень. As a tool for learning about the world around us, language reflects various processes that trigger a number of linguistic trends. Gender issues are also closely related to the topic of feminism. One of the goals of feminist theory is the development of language in terms of conscious rethinking of language norms that will adequately and fully represent women. The use of femininitives in many styles of speech is becoming more common, although there are still a number of professions and positions in the Ukrainian language that continue to be named with masculine forms, despite the fact that women master various professions and hold high positions. The use of femininitives in scientific and official business styles is still not regulated by regulations. It is worth noting that the Ukrainian spelling of 2019 provides models for constructing words to denote the female sex, but does not contain the concept of "femininitives" and does not provide recommendations for their use at all levels of language. In our opinion, one of the important tasks of modern linguistics is the creation and study of gender-tolerant language, free from sexism, androcentrism and any other discriminatory forms and meanings.
Опис
Ключові слова
феміністське, феміністична лінгвістика, гендерна нерівність, гендерна лінгвістика, гендернотолерантна мова, гендерний розрив, андроцентризм, feminist, feminist linguistics, gender inequality, gender linguistics, gender tolerant language, gender gap, androcentrism
Цитування
Скидан М. С. Тенденції формування гендернотолерантної української мови / М. С. Скидан, Я. А. Скидан // Аргументи сучасної філології. Образ жінки: "жіноче", "феміністське", "фемінне" : матеріали другої Міжнар. наук. конф., Харків, 7–8 квіт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 270–274.