Підготовка майбутніх музичних керівників ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчальному посібнику розглянуто зміст музично-педагогічної підготовки майбутніх музичних керівників закладів дошкільної освіти. Робота складається з чотирьох частин. У першій частині розкрито методичні аспекти змісту музично-педагогічної підготовки здобувачів вищої освіти. У другій частині наведено програми курсів, творчі завдання до самостійної роботи, вимоги до підсумкового контролю. Третя частина присвячена питанням загально-музичної підготовки майбутніх музичних керівників. У четвертій частині пропонується практичний матеріал до вивчення навчальних курсів. Запропонований навчальний посібник буде корисний викладачам у викладанні музично-педагогічних дисциплін та студентам в їх опануванні. В учебном пособии рассмотрено содержание музыкально-педагогической подготовки будущих музыкальных руководителей заведений дошкольного образования Работа состоит из четырех частей. В первой части раскрыты методические аспекты содержания музыкально-педагогической подготовки соискателей высшего образования. Во второй части приведены программы курсов, творческие задания к самостоятельной работе, требования к итоговому контролю. Третья часть посвящена вопросам общемузыкальной подготовки будущих музыкальных руководителей. В четвертой части предлагается практический материал к изучению образовательных курсов. Предлагаемое учебное пособие будет полезно преподавателям музыкально-педагогических дисциплин и студентам. The textbook discusses the content of music and pedagogical training of future music directors of preschool education. The work consists of four parts. The first part reveals the methodological aspects of the content of music and pedagogical training of higher education. The second part contains course programs, creative tasks for independent work, requirements for final control. The third part is devoted to the issues of general music training of future music directors. The fourth part offers practical material for studying courses. The proposed textbook will be useful for teachers in teaching music and pedagogical disciplines and students in its mastery.
Опис
Ключові слова
музичне виховання дошкільників, зміст музично-педагогічної підготовки, підготовки майбутніх музичних керівників, підготовка до корекційно-виховної роботи, музыкальное воспитание дошкольников, содержание музыкально-педагогической подготовки, подготовки будущих музыкальных руководителей, подготовка к коррекционно-воспитательной работе, music education preschoolers, the content of music and pedagogical training, training of future musicians managers, preparation for correctional and educational work
Цитування
Танько Т. П. Підготовка майбутніх музичних керівників ЗДО : навч. посіб. для викл. і здобувачів вищої освіти (спец.012 «Дошкільна освіта») / Т. П. Танько, І. О. Ларіна, Ю. В. Доля ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 138 с.