МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ПУБЛІЧНОГО ОРГАНА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито принципи та особливості підбору кадрів до публічної служби в Україні та інших країнах світу (Великобританія, США, Франція). Наведено приклади та зроблені висновки щодо проведення конкурсу на зайняття посади публічного органу в країнах ЄС. Визначено етапи та слабкі місця процедури проведення конкурсу на зайняття посади публічного органу в Україні. В статье раскрыто принципы и особенности подбора кадров в публичную службу в Украине и других странах мира (Великобритания, США, Франция). Приведены примеры и сделаны выводы о проведении конкурса на должность публичного органа в странах ЕС. Определены этапы и трудности процедуры проведения конкурса на занятие должности публичного органа в Украине. The article reveals the principles and features of recruitment for public service in Ukraine and other countries (the UK, the USA, France). The examples and conclusions on the competition for the position of public authority in the EU are given. The stages and weaknesses of the competition procedure for the position of public authority in Ukraine have been identified.
Опис
Ключові слова
органи місцевого самоврядування, посадові особи, конкурс, підбір кадрів, органы местного самоуправления, должностные лица, подбор кадров, local authorities, officials, competition, staffing
Цитування
Сприндис С. І. Міжнародний досвід організації конкурсу на зайняття посади публічного органа / С. І. Сприндис // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 115–118.