АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА ЗИМОВИЙ ЧАС

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У наш час у всьому світі відмічається підвищений інтерес до вивчення ритмічної організації процесів в організмі, як в умовах норми, так і патології. Цікавість до проблем хронобіології обумовлена тим, що ритми переважають в природі й охоплюють усі прояви живого – від діяльності субклітинних структур і окремих клітин до складних форм поведінки організму і навіть популяцій та екологічних систем. В наше время во всем мире отмечается повышенный интерес к изучению ритмической организации процессов в организме, как в условиях нормы, так и патологии. Интерес к проблемам хронобиологии обусловлена тем, что ритмы преобладают в природе и охватывают все проявления живого - от деятельности субклеточных структур и отдельных клеток до сложных форм поведения организма и даже популяций и экологических систем. Nowadays, there is an increasing interest in the whole world to study the rhythmic organization of processes in the body, both under normal conditions and pathology. Interest in the problems of chronobiology is due to the fact that rhythms prevail in nature and cover all manifestations of the living - from the activity of subcellular structures and individual cells to complex forms of behavior of the organism and even populations and ecological systems.
Опис
Ключові слова
адаптація, адаптаційні можливості, організм людини, зимовий час, адаптация, адаптационные возможности, организм человека, зимнее время, adaptation, adaptive capacity, human organism, winter time
Цитування
Комісова Т. Є. Адаптаційні можливості організму студентів факультету соціології та психології ХНПУ імені Г. С. Сковороди при переході на зимовий час / Т. Є. Комісова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 73–77.