Лінгвостилістичні засоби топонімного маркування в художньому дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі вперше здійснено спробу системного аналізу лексичного складу, семантики й граматичних ознак топонімної лексики як одного з провідних, але недосліджених складників літературно-художніх текстів, окреслено концепцію функціонування топонімної лексики у фольклорному, поетичному та прозовому дискурсі, визначено роль топонімів для характеристики стилю, а також для формування жанрових ознак текстів. In the qualifying work, for the first time, an attempt was made to systematically analyze the lexical composition, semantics, and grammatical features of the toponym vocabulary as one of the leading, but unexplored components of literary and artistic texts, the concept of the functioning of the toponym vocabulary in folk, poetic, and prose discourse was outlined, the role of toponyms in characterizing style was determined, as well as for the formation of genre features of texts.
Опис
Ключові слова
лінгвістичний дискурс, топоніми, топонімна лексіка, етнокультурна компетенція, комунікативні вправи, linguistic discourse, toponyms, linguistic discourse, toponym vocabulary, ethnocultural competence, communicative exercises
Цитування
Герасименко Т. О. Лінгвостилістичні засоби топонімного маркування в художньому дискурсі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Українська мова і література) / Т. О. Герасименко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознавства і лінгводидактики. – Харків, 2022. – 70 с.
Колекції