Підготовка майбутніх учителів початкових класів до попередження та подолання професійного вигорання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі було розкрито теоретичні питання професійного вигорання вчителів початкової школи та експериментально перевірено технології підготовки майбутніх учителів початкової школи до попередження та подолання професійного вигорання. Синдром емоційного вигорання негативно впливає на якість професійної діяльності працівників соціальної сфери. Даний синдром виникає як прояв комплексу проблем, пов'язаних з ефективністю трудових зусиль педагога, якістю суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями, батьками, колегами, керівниками. Практика показує, що найчастіше професійне вигорання відбувається у педагогів, наділених лідерськими якостями. Як правило, педагогічна професія вимагає від учителя високої щільності спілкування і великого обсягу уваги під час роботи з дітьми, особливо молодших класів. В работе были раскрыты теоретические вопросы профессионального выгорания учителей начальной школы и экспериментально проверены технологии подготовки будущих учителей начальной школы к предупреждению и преодолению профессионального выгорания. Синдром эмоционального выгорания оказывает негативное влияние на качество профессиональной деятельности работников социальной сферы. Данный синдром возникает как проявление комплекса проблем, связанных с эффективностью трудовых усилий педагога, качеством субъект-субъектного взаимодействия с учащимися, родителями, коллегами, руководителями. Практика показывает, что чаще всего профессиональное выгорание происходит у педагогов, наделенных лидерскими качествами. Как правило, педагогическая профессия требует от учителя высокой плотности общения и большого объема внимания при работе с детьми, особенно младших классов. The theoretical issues of professional burnout of primary school teachers were disclosed and technologies of future primary school teachers' training to prevent and overcome professional burnout were experimentally tested in the paper. The syndrome of emotional burnout has a negative influence on the quality of professional activity of social workers. This syndrome appears as a manifestation of the complex of problems, connected with efficiency of teacher's work efforts, quality of subject-subject interaction with students, parents, colleagues, heads. Practice shows that most often professional burnout occurs in teachers, endowed with leadership qualities. As a rule, the pedagogical profession requires from a teacher a high density of communication and a large volume of attention when working with children, especially younger grades.
Опис
Ключові слова
підготовка вчителів, початкова школа, професійне вигорання, професійний стрес, подготовка учителей, начальная школа, профессиональное выгорание, профессиональный стресс, teacher training, elementary school, professional burnout, occupational stress
Цитування
Малетич В. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до попередження та подолання професійного вигорання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / В. В. Малетич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 52 с.
Колекції