Soft Skills Development with University Students

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
LUMEN Publishing House
Анотація
The influence of game-based teaching at English classes with university students for soft skills development has been shown. The purpose of the article is to test experimentally the effectiveness of game-based teaching at English classes with university students for the soft skills development. The theoretical (analysis and synthesis), empirical (questioning, observation, discussion), experimental (pedagogical experiment) methods have been used. The pedagogical experiment helped to evaluate the obtained data. The article results are the following. The concept “soft skills” was established as well as the synonyms “skills for employment”, “people skills”, “non-professional skills”, “extra-professional skills”, “key skills”, “skills for social progress”, “skills of the 21st century”. The eight soft skills that can be developed with university students through educational games at English classes were determined. They were critical thinking, creativity, team management, emotional intelligence, people interaction,conflict management, flexible consciousness and stress resistance. The features of the identified soft skills were described. The influence of game activities to different soft skills was revealed. Different game activities to develop soft skills were shown at English lessons. The effectiveness of game-based teaching to soft skills development was analyzed. The conclusion is the effectiveness of soft skills development based on game-based teaching in English was proved. Показано вплив ігрового навчання на уроках англійської мови зі студентами університету на розвиток гнучких навичок. Метою статті є експериментальна перевірка ефективності ігрового навчання на уроках англійської мови зі студентами університету для розвитку гнучких навичок. Використовувалися теоретичні (аналіз і синтез), емпіричні (опитування, спостереження, обговорення), експериментальні (педагогічний експеримент) методи. Педагогічний експеримент допоміг оцінити отримані дані. Результати статті такі. Встановлено поняття «гнучкі навички», а також синоніми «навички працевлаштування», «навички людей», «непрофесійні навички», «позапрофесійні навички», «ключові навички», «навички для суспільного прогресу», «навички 21 століття». Було визначено вісім гнучких навичок, які можна розвинути у студентів університету за допомогою навчальних ігор на уроках англійської мови. Це критичне мислення, креативність, управління командою, емоційний інтелект, взаємодія людей, управління конфліктами, гнучка свідомість і стресостійкість. Було описано особливості виявлених гнучких навичок. Виявлено вплив ігрової діяльності на різні гнучкі навички. На уроках англійської мови були показані різні ігрові заходи для розвитку гнучких навичок. Проаналізовано ефективність ігрового навчання для розвитку гнучких навичок. Висновок: була доведена ефективність розвитку гнучких навичок на основі ігрового навчання англійською мовою. Показано влияние игрового обучения на уроках английского языка со студентами университета на развитие гибких навыков. Целью статьи является экспериментальная проверка эффективности игрового обучения на уроках английского языка со студентами университета для развития гибких навыков. Использовались теоретические (анализ и синтез), эмпирические (опрос, наблюдение, обсуждение), экспериментальные (педагогический эксперимент) методы. Педагогический эксперимент помог оценить полученные данные. Результаты статьи такие. Установлено понятие «гибкие навыки», а также синонимы «навыки трудоустройства», «навыки людей», «непрофессиональные навыки», «внепрофессиональные навыки», «ключевые навыки», «навыки для общественного прогресса», «навыки 21 века». Было определено восемь гибких навыков, которые можно развить у студентов университета с помощью обучающих игр на уроках английского языка. Это критическое мышление, креативность, управление командой, эмоциональный интеллект, взаимодействие людей, управления конфликтами, гибкое сознание и стрессоустойчивость. Было описано особенности выявленных гибких навыков. Выявлено влияние игровой деятельности на различные гибкие навыки. На уроках английского языка были показаны различные игровые мероприятия для развития гибких навыков. Проанализирована эффективность игрового обучения для развития гибких навыков. Вывод: была доказана эффективность развития гибких навыков на основе игрового обучения на английском языке.
Опис
Ключові слова
soft skills, university students, English, games, teaching, гнучкі навички, студенти університету, англійська мова, ігри, навчання, гибкие навыки, студенты университета, английский язык, игры, обучение
Цитування
Soft Skills Development with University Students at English Lessons. / I. Kostikova, L. Holubnycha, Z. Girich, N. Movmyga // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – 2021. – Vol. 13, Issue 1. – P. 398–416.