Формування естетичної культури молодших школярів на уроках мовно-літературної галузі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування естетичної культури молодших школярів на уроках мовно-літературної галузі. Початкова ланка освіти покликана сформувати й розвинути не лише ключові компетентності, які стануть основою для подальшого інтелектуального зростання особистості, а й сприяти розвою духовної сфери учня, його естетичних смаків та запитів. Зазначено, що уроки мовно-літературної галузі є тим плідним підґрунтям, яке забезпечує формування естетичної культури. Через слово учні навчаються передавати відчуття, вчаться оцінювати й описувати, формують уміння сприйняти й передати художню цінність побаченого, почутого, прочитаного. The publication examines the formation of the aesthetic culture of junior high school students in language and literature lessons. The initial level of education is designed to form and develop not only key competencies that will become the basis for further intellectual growth of the individual, but also to promote the development of the student's spiritual sphere, his aesthetic tastes and requests. It is noted that lessons in the language and literature field are the fertile ground that ensures the formation of aesthetic culture. Through words, students learn to convey feelings, learn to evaluate and describe, develop the ability to perceive and convey the artistic value of what they see, hear, and read.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, навчання грамоти, читання, магістерські роботи, aesthetic education, literacy, reading, master's theses
Цитування
Біличенко Л. Формування естетичної культури молодших школярів на уроках мовно-літературної галузі / Л. Біличенко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 90.