ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МОНІТОРИНГОВИХ ПРОЦЕДУР В ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗВО

dc.contributor.authorФукс, М. А.
dc.date.accessioned2024-02-21T18:58:02Z
dc.date.available2024-02-21T18:58:02Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі проаналізовано особливості використання методів моніторингових процедур в оцінюванні якості освіти ЗВО. Уточнено та конкретизовано суть базових понять «моніторинг», «освітній моніторинг», «якість освіти». Проаналізовано етапи становлення системи моніторингу якості освіти. Встановлено цілі, завдання, об’єкт, предмет, суб’єкти, функції та завдання моніторингу. Виписано вимоги до моніторингу якості освіти (об’єктивність, валідність, надійність систематичність, гуманістичність, врахування особливостей учасників моніторингу). Узагальнено класифікацію різновидів моніторингових досліджень за різними критеріями його здійснення. Зауважено, що на сьогодні не існує єдиної загальноприйнятої класифікації видів, принципів і функцій моніторингу якості освіти. Схарактеризовано організацію та особливості проведення моніторингових досліджень на прикладі ХНПУ імені Г. С. Сковороди та описано результати проведення моніторингового дослідження щодо рівня задоволеності здобувачів освіти процесом навчання у ЗВО. The qualification paper reveals the analysis of the features of the usage the methods of monitoring procedures in assessing the quality of HEI. The essence of basic concepts such as “Monitoring”, “Monitoring the quality of education” and “The quality of education” have been clarified and specified. Furthermore, the stages of the education quality monitoring system formation are considered as well as target, object, subject, entities, functions, and tasks of the monitoring are identified. The requirements for monitoring the quality of education are described (objectivity, validity, reliability, systematicity, humanism, taking into account the characteristics of monitoring participants). Besides, the classification of types of monitoring studies according to various criteria for its implementation is generalized. However, it is noticed that there is not a single generally accepted classification of types, principles and functions of monitoring the quality of education. The organization and peculiarities of conducting monitoring studies are characterized based on the example of H. S. Skovoroda KhNPU and the results of a monitoring study on the level of satisfaction of education seekers with the process of studying at higher education institutions are described.
dc.identifier.citationФукс М. А. Використання методів моніторингових процедур в оцінюванні якості освіти ЗВО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / М. А. Фукс ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 70 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14049
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectмоніторинг
dc.subjectякість освіти
dc.subjectоцінювання
dc.subjectЗВО
dc.subjectфункції моніторингу
dc.subjectздобувачі освіти
dc.subjectметоди моніторингу
dc.subjectmonitoring
dc.subjectthe quality of education
dc.subjectevaluation
dc.subjectHEI
dc.subjectthe functions of monitoring
dc.subjecteducation seekers
dc.subjectmonitoring methods
dc.titleВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МОНІТОРИНГОВИХ ПРОЦЕДУР В ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗВО
dc.title.alternativeTHE USE OF MONITORING PROCEDURES IN THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION IN
dc.typeOther
Файли
Колекції