ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОЛОГІЗМІВ ЗІ СФЕРИ МОДНОЇ ІНДУСТРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Термін «неологізм» було запозичено в ХІХ столітті з французької мови для по­значення нового слова, що тільки-но ввійшло в обіг. Процес утворення і появи но­вих слів тісно пов’язаний з життям суспільства, яке стрімко розвивається, поро­джуючи нові предмети й поняття. Неологізмами ці слова є певний час, коли вони є новими для мовців, потім вони або вкорінюються в мові, стаючи звичними й за­гальновживаними, або відмирають і переходять до пасивної лексики, тобто стають історизмами. Термин «неологизм» было заимствовано в XIX столетии с французского языка для обозначения нового слова, что только вошло в оборот. Процесс образования и появления новых слов тесно связан с жизнью общества, стремительно развивается, порождая новые предметы и понятия. Неологизмами эти слова есть определенное время, когда они являются новыми для вещателей, затем они либо укореняются в языке, становясь привычными и общеупотребительными, или отмирают и переходят к пассивной лексики, то есть становятся историзмами. The term "neologism" was borrowed in the nineteenth century from the French language to denote a new word that had just entered into circulation. The process of formation and emergence of new words is closely connected with the life of a society that is rapidly evolving, giving rise to new objects and concepts. These words are neologisms for a time, when they are new to the speakers, then they either take root in the language, becoming familiar and commonly used, or die out and move to passive vocabulary, that is, become historicisms.
Опис
Ключові слова
лексика, семантика, неологізми, модна індустрія, магістерські роботи, неологизмы, модная индустрия, магистерские работы, lexical, semantics, neologisms, fashion industry, master's work
Цитування
Готовицька Е. Лексико-семантичні характеристики неологізмів зі сфери модної індустрії / Е. Готовицька // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.- філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 160–162.