Взаємодія вчителя з батьками молодших школярів в умовах Нової української школи

dc.contributor.authorНіколавніна, А. В.
dc.date.accessioned2022-03-28T11:39:12Z
dc.date.available2022-03-28T11:39:12Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі на основі аналізу наукової літератури розкрито теоретичні питання та узагальнено досвід взаємодії вчителя з батьками молодших школярів в умовах Нової української школи. На основі аналізу наукових джерел розкрито сутність поняття «взаємодія вчителя з батьками» – один з головних принципів організації освіти в умовах Нової української школи. На перший план виходить спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками, які є рівноправними учасниками освітнього процесу. Одностороння комунікація вчитель – учень змінюється діалогом і багатосторонньою комунікацією учень – вчитель – батьки. Ефективність ідеї реалізації «педагогіки партнерства» залежить від запровадження широкого спектру заходів, форм і методів роботи з батьками, розробки та вдосконалення навчально-методичного забезпечення (навчальних планів, програм, підручників, посібників) й широкого залучення батьківського загалу до процесу її практичної реалізації» Визначено шляхи взаємодії вчителя з батьками молодших школярів в умовах Нової української школи: постійне, чітке, двостороннє спілкування; різні способи залучення батьків до освітнього процесу. Взаємодія з батьками у контексті педагогіки партнерства відбувається у сучасних закладах освіти через батьківські об’єднання, які носять різні назви – Школи, університети для батьків, батьківські ради, комітети, комісії, клуби, форуми тощо. Кожен з них має свій план, положення, напрями діяльності. Виокремлено й охарактеризовано форми і методи взаємодії вчителя з батьками молодших школярів в умовах Нової української школи. Так, безпосереднє здійснення взаємодії учителів і батьків ґрунтується на використанні методів впливу учасників педагогічного процесу один на одного: метод переконання (обмін думками, порада, пояснення, висловлювання своїх думок, суджень, аргументів, навіювання); метод вправляння (особистий приклад педагога, батьків, прохання, доручення, наказ, показ-інструкція, практичні заняття з елементами тренінгу); метод педагогічної оцінки (похвала, подяка, зауваження, заохочення).Форми батьківської просвіти розрізняються за: місцем проведення; характером спілкування; участю членів сімей; кількістю сімей; тривалістю; змістом; метою; впливом на сім’ю. Практична частина дослідження присвячена узагальненню досвіду взаємодії вчителя з батьками молодших школярів в умовах Нової української школи, зокрема, розроблено орієнтовну тематику батьківського лекторію «Школи для батьків», консультацій, бесід для батьків, батьківських читань, батьківських рингів, батьківських вечорів та тренінг для батьків «Ми найкращі батьки!», ігровий тренінг для учнів і батьків «Я тебе розумію!». В квалификационной работе на основе анализа научной литературы раскрыты теоретические вопросы и обобщен опыт взаимодействия учителя с родителями младших школьников в условиях Новой украинской школы. На основе анализа научных источников раскрыта сущность понятия «взаимодействие учителя с родителями» – один из главных принципов организации образования в условиях Новой украинской школы. На первый план выходит общение, взаимодействие и сотрудничество между учителем, учеником и родителями, равноправными участниками образовательного процесса. Односторонняя коммуникация учитель – учащийся сменяется диалогом и многосторонней коммуникацией учащийся – учитель – родители. Эффективность идеи реализации «педагогики партнерства» заключается во внедрении широкого спектра мероприятий, форм и методов работы с родителями, разработки и совершенствования учебно-методического обеспечения (учебных планов, программ, учебников, пособий) и широкого привлечения родительского общества к процессу его практической реализации» Определены пути взаимодействия учителя с родителями младших школьников в условиях Новой украинской школы: постоянное, четкое, двустороннее общение; разные способы привлечения родителей к образовательному процессу. Взаимодействие с родителями в контексте педагогики партнерства происходит в современных учебных заведениях через родительские объединения, которые носят разные названия – Школы, университеты для родителей, родительские советы, комитеты, комиссии, клубы, форумы и т.д. Каждый из них имеет свой план, положения, направления деятельности. Выделены и охарактеризованы формы и методы взаимодействия учителя с родителями младших школьников в условиях Новой украинской школы. Так, непосредственное осуществление взаимодействия учителей и родителей основывается на использовании методов воздействия участников педагогического процесса друг на друга: метод убеждения (обмен мнениями, совет, объяснение, высказывание своих мнений, суждений, аргументов, внушение); метод вправления (личный пример педагога, родителей, просьба, поручение, приказ, показ-инструкция, практические занятия с элементами тренинга); метод педагогической оценки (похвала, благодарность, замечания, поощрения). Формы родительского просвещения различаются по: месту проведения; характером общения; участием членов семей; количеством семей; продолжительностью; содержанием; целью; влияние на семью. Практическая часть исследования посвящена обобщению опыта взаимодействия учителя с родителями младших школьников в условиях Новой украинской школы, в частности, разработана ориентировочная тематика родительского лектория «Школы для родителей», консультаций, бесед для родителей, родительских чтений, родительских рингов, родительских вечеров и тренинг для родителей «Мы лучшие родители!», игровой тренинг для учащихся и родителей «Я тебя понимаю!». In the qualifying work on the basis of the analysis of scientific literature the theoretical questions are examined and the experience of interaction of the teacher with parents of junior pupils in the conditions of the New Ukrainian school is generalized. Based on the analysis of scientific sources to reveal the essence of the concept of «teacher-parent interaction» – one of the main principles of education in the New Ukrainian school. Communication, interaction and cooperation between teacher, pupil and parents, who are equal participants in the educational process, come to the fore. One-way teacher- pupil communication is replaced by dialogue and multilateral pupil-teacher-parent communication. The effectiveness of the idea of «partnership pedagogy» depends on the introduction of a wide range of measures, forms and methods of working with parents, development and improvement of educational and methodological support (curricula, programs, textbooks, manuals) and broad involvement of parents in the process of its practical implementation. The ways of interaction of the teacher with the parents of junior schoolchildren in the conditions of the New Ukrainian school are determined: constant, clear, two-way communication; different ways of involving parents in the educational process. Interaction with parents in the context of partnership pedagogy takes place in modern educational institutions through parent associations, which have different names - Schools, universities for parents, parent councils, committees, commissions, clubs, forums, etc. Each of them has its own plan, position, activities. The forms and methods of interaction of a teacher with parents of junior pupils in the conditions of the New Ukrainian school are singled out and characterized. Thus, the direct interaction of teachers and parents is based on the use of methods of influencing the participants of the pedagogical process on each other: the method of persuasion (exchange of views, advice, explanations, expressions, opinions, arguments, suggestions); method of exercise (personal example of the teacher, parents, requests, instructions, orders, demonstration-instructions, practical classes with elements of training); method of pedagogical assessment (praise, gratitude, remarks, encouragement). Forms of parental education differ in: venue; the nature of communication; participation of family members; number of families; duration; content; purpose; impact on the family. The practical part of the study is devoted to generalizing the experience of teacher interaction with parents of primary school students in the New Ukrainian School, in particular, developed an approximate topic of parental lectures «Schools for parents», consultations, talks for parents, parent readings, parent rings, parent evenings and training for parents. «We are the best parents!», game training for students and parents «I understand you!».uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationНіколавніна А. В. Взаємодія вчителя з батьками молодших школярів в умовах Нової української школи : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / А. В. Ніколавніна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 71 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7050
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвзаємодія вчителя з батькамиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмолодші школяріuk_UA.UTF-8
dc.subjectНова українська школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectформи і методи взаємодіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectшкола для батьківuk_UA.UTF-8
dc.subjectвзаимодействие учителя с родителямиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмладшие школьникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectНовая украинская школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectформы и методы взаимодействияuk_UA.UTF-8
dc.subjectшкола для родителейuk_UA.UTF-8
dc.subjectinteraction of teacher with parentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectjunior pupiluk_UA.UTF-8
dc.subjectThe New Ukrainian Schooluk_UA.UTF-8
dc.subjectforms and methods of interactionuk_UA.UTF-8
dc.subjectschool for parents.uk_UA.UTF-8
dc.titleВзаємодія вчителя з батьками молодших школярів в умовах Нової української школиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeВзаимодействие учителя с родителями младших школьников в условиях Новой украинской школыuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeInteraction of teachers with parents of primary school students in the conditions of the New Ukrainian schooluk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції