ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА СУМЩИНІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавнича група «Наукові перспективи», Громадська організація «Християнська академія педагогічних наук України»
Анотація
Стаття присвячена комплексному вивченню історико-краєзнавчих досліджень, які були здійснені окремими краєзнавцями на Сумщині в період з кінця ХVІІІ до початку ХХ століття, визначенню основних напрямів краєзнавчої дослідницької роботи в даному регіоні та висвітленню цілісної картини розвитку історико-краєзнавчого руху на Сумщині в зазначений період. Виявлено, що краєзнавче вивчення Сумщини розпочалось з кінця ХVІІІ століття і практично до середини ХІХ століття мало характер поодиноких спроб окремих краєзнавців (Г. Калиновський, О. Маркович, М. Маркевич) проводити етнографічні та фольклористичні дослідження в деяких повітах Сумського регіону. Автором визначено, що ці дослідження не були системними і, в своїй більшості, не охоплювали основні напрями вивчення старовини Сумщини. Більш широке і системне розгортання дослідницького руху по вивченню історії Сумщини розпочалося вже у другій половині ХІХ століття. Пов’язано це було, насамперед, з загальним розгортанням історико-краєзнавчого руху на Лівобережній Україні, яке відбувалося у період з середини ХІХ і до початку ХХ століть. Краєзнавчим дослідженням сумських повітів займалася ціла плеяда видатних істориків, етнографів, архівістів та громадських діячів: О. Потебня, М. Сумцов, Є. Рєдін, І. Абрамов, П. Литвинова-Бартош, О. Лазаревський, О. Твердохлібов, В. Модзалевський та інші. Втім, враховуючі адміністративне розділення території Сумського регіону між трьома сусідніми губерніями, був присутній аспект певної периферійності у динаміці та широті досліджень. З’ясовано, що у порівнянні з тогочасними історико-краєзнавчими рухами Харківщини, Чернігівщини і Полтавщини, рух по вивченню історії Сумщини був не настільки широким і динамічним. В той же час, в результаті здійснених досліджень було опубліковано цілу низку праць і статей краєзнавчого характеру, зібрано величезну кількість етнографічних матеріалів, висвітлено історію місцевого гончарства та гутного виробництва скла, вивчено забуті технології давніх народних промислів, проведено археологічне обстеження старовинних могил і курганів, проведено генеалогічне дослідження родових зв’язків відомих українських історичних особистостей, започатковано розвиток музейної та архівної справ у регіоні, знайдені і збережені унікальні фольклористичні зразки народної творчості тощо. The article is devoted to the comprehensive study of historical and local history research that was carried out by individual local historians in Sumy Oblast in the period from the end of the 18th to the beginning of the 20th century, to the definition of the main directions of the local history research work in this region and to the illumination of a holistic picture of the development of the historical and local history movement in Sumy Oblast in the specified period. It was found that the local history study of Sumy Oblast started from the end of the 18th century and practically until the middle of the 19th century had the character of isolated attempts of individual local historians (H. Kalynovsky, O. Markovych, M. Markevych) to conduct ethnographic and folkloristic research in some counties of the Sumy region. The author determined that these studies were not systematic and, for the most part, did not cover the main directions of studying the antiquity of the Sumy region. A broader and systematic development of the research movement to study the history of Sumy Oblast began already in the second half of the 19th century. This was connected, first of all, with the general development of the historical and local history movement in Left Bank Ukraine, which took place in the period from the middle of the 19th to the beginning of the 20th centuries. A whole galaxy of prominent historians, ethnographers, archivists and public figures were involved in the local history research of Sumy districts: O. Potebnia, M. Sumtsov, E. Ryedin, I. Abramov, P. Lytvynova-Bartosh, O. Lazarevskyi, O. Tverdokhlibov, V. Modzalevskyi and other. However, taking into account the administrative division of the territory of the Sumy region between three neighboring provinces, there was an aspect of certain peripherality in the dynamics and breadth of research. It was found that in comparison with the historical and local history movements of Kharkiv region, Chernihiv region and Poltava region, the movement to study the history of Sumy region was not so broad and dynamic. At the same time, as a result of the conducted research, a number of works and articles of local history were published, a huge amount of ethnographic materials were collected, the history of local pottery and glass production was highlighted, forgotten technologies of ancient folk crafts were studied, an archaeological survey of ancient graves and mounds was conducted, a genealogical study of family ties of famous Ukrainian historical personalities, the development of museum and archival affairs in the region was initiated, unique folkloristic samples of folk art were found and preserved, etc.
Опис
Ключові слова
історико-краєзнавчий рух, краєзнавчі розвідки, етнографічні матеріали, фольклористичні дослідження, Сумщина, Сумський регіон, музейна справа, historical and local lore movement, local lore explorations, ethnographic materials, folkloristic studies, Sumy region, Sumy region, museum affairs
Цитування
Місостов Т. Ю. Історико-краєзнавчі дослідження на Сумщині наприкінці ХVІІІ – початку ХХ століть / Т. Ю. Місостов // Вісник науки та освіти. – 2022. – № 5 (5). – С. 588–606.