Питання трудового навчання молодших школярів у вальдорфській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано питання трудового навчання молодших школярів у вальдорфській школі. Актуальність проблеми зумовлена доцільністю використання вальдорфського освітнього досвіду в діяльності Нової української школи, що сприятиме формуванню технологічної компетентності школярів, розвитку творчої основи особистості. Мета дослідження – розкрити особливості трудового навчання молодших школярів у вальдорфській школі. Методи дослідження: комплекс загальнонаукових методів (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, класифікація, узагальнення). Установлено, що специфікою трудового навчання молодших школярів у вальдорфській школі виступає цілісний підхід, згідно з яким психічна структура людини виявляється в єдності розумової діяльності, емоційно-почуттєвої та вольової сфер. Це передбачає: підвищення ролі занять ручною працею і ремеслами до рівня академічної галузі та використання широкого кола видів практичної діяльності (в’язання, вишивання, виготовлення іграшок, прядіння, ткацтво, шиття, гончарство, землеробство, будівництво тощо); висунення перед предметами циклу трудового навчання як навчальних (формування знань, умінь і навичок у різних галузях людської діяльності), так і розвивальних (інтелектуальний, емоційно-почуттєвий і вольовий розвиток дитини) цілей; міжпредметну інтеграцію та залучення елементів трудового навчання у процес вивчення інших дисциплін (природознавство, образотворче мистецтво, ліплення тощо). Відзначено, що специфікою трудового навчання виступає також чітке співвіднесення освітнього процесу з віковими особливостями дитини та активна практична діяльність школярів. Установлено, що трудове навчання у вальдорфській школі сприяє емоційно-ціннісному засвоєнню дитиною уявлень про навколишній світ і роль праці в ньому, розвитку тонкої моторики рук як основи інтелектуального розвитку дитини, формуванню морально-вольових, емоційних, соціальних якостей дитини, залученню дітей до продуктивної діяльності. The problem of primary schoolchildren’s labour training in Waldorf school is analyzed in the article. The relevance of the problem is due to the expediency of using Waldorf educational experience in the work of New Ukrainian school. It promotes the formation of schoolchildren’s technological competence and development of person’s creative basis. The aim of the study is to reveal the peculiarities of primary schoolchildren’s labour training in Waldorf school. The research methods are: a complex of general scientific methods (analysis, synthesis, generalization, systematization, classification, generalization). It has been determined that the holistic approach is the specific feature of primary schoolchildren’s labour training in Waldorf school. According to this approach, person’s mental structure is shown in unity of intellectual activity, emotional and volitional spheres. It means raising the role of handicrafts to the level of academic field and the use of a wide range of practical activities (knitting, embroidering, making toys, spinning, weaving, sewing, pottery, agronomy, building etc.); setting both educational goals (formation of knowledge and skills in different fields of human activities) and developmental goals (child’s intellectual, emotional and volitional development) for labour training subjects; interdisciplinary integration and involvement of elements of labour training in the process of learning other subjects (Nature Studies, Art, Modeling etc.). It has been emphasized that clear correlation of the educational process with child’s age characteristics and schoolchildren’s active practical activities are the specific features of labour training, as well. It has been identified that labour training in Waldorf school promotes child’s emotional and value assimilation of ideas about the world around and the significance of labour in it, the development of fine motor skills of hands as a basis of child’s intellectual development, the formation of child’s moral-volitional, emotional and social qualities and children’s involvement in productive activities.
Опис
Ключові слова
вальдорфська школа, молодші школярі, трудове навчання, цілісний підхід, вікові особливості, практична діяльність, Waldorf school, primary schoolchildren, labour training, holistic approach, age peculiarities, practical activity
Цитування
Бужин О. В. Питання трудового навчання молодших школярів у вальдорфській школі / О. В. Бужин, О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2021. – № 51. – С. 44–56. – DOI: 10.34142/23128046.2021.51.02