Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Основи кінезіології"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни "Основи кінезіології" і містять перелік основних теоретичних питань за темами програми дисципліни, практичні та ситуаційні завдання для самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю знань студентів, що дають можливість студентам перевірити рівень підготовки з відповідної теми, тестові завдання, перелік питань для підготовки до підсумкового модульного контролю, рекомендовану літературу. Призначено для студентів спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" у закладах вищої освіти. Методические рекомендации разработаны в соответствии с учебной программой дисциплины "Основы кинезиологии" и содержат перечень основных теоретических вопросов по темам программы дисциплины, практические и ситуационные задачи для самостоятельной работы студентов, вопросы для самоконтроля знаний студентов, дают возможность студентам проверить уровень подготовки по соответствующей теме, тестовые задания, перечень вопросов для подготовки к итоговому модульному контролю, рекомендованную литературу. Предназначено для студентов специальности 227 "Физическая терапия, Эрготерапия" в учреждениях высшего образования. Guidelines are developed in accordance with the curriculum of the discipline "Fundamentals of kinesiology" and contain a list of basic theoretical questions on the topics of the discipline, practical and situational tasks for students' independent work, questions for self-control of student knowledge, allow students to check the level of preparation for the relevant topic, test tasks, a list of questions to prepare for the final module control, the recommended literature. It is intended for students of the specialty 227 "Physical Therapy, Ergotherapy" in institutions of higher education.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, самостійна робота, основи кінезіології, методические рекомендации, самостоятельная работа, основы кинезиологии, methodological guidelines, independent work, basics of kinesiology
Цитування
Невелика А. В. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять з дисципліни "Основи кінезіології" : метод. рек. для студ. НФаУ спец. 227 "Фізична терапія, ерготерапія" / А. В. Невелика, С. В. Козін ; Нац. фармац. ун-т. – Харків : НФаУ, 2021. – 26 с.