МІЖДИСЦИПЛІНАРНА МЕТОДОЛОГІЯ РОБОТИ НАД СЦЕНІЧНИМ ОБРАЗОМ ЗІ СТУДЕНТАМИ З КНР У КЛАСІ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Для створення повноцінного сценічного образу майбутній учитель музичного мистецтва повинен мати не лише технічні вокальні навички, але й має бути добре обізнаний з художньоестетичними та етико-гуманістичними особливостями європейської і, зокрема, української музики, специфікою її образності та палітрою виразних виконавських засобів. Міждисциплінарна методологія роботи над сценічним образом має спиратися на низку підходів: особистісно-орієнтований, особистіснодіяльнісний, культурологічний, а також підходи, характерних для різних галузей гуманітарного знання: історичний, історико-культурний, порівняльний, музикознавчий тощо. To create a complete stage image, a future music art teacher should possess not only technical vocal skills but also be well-versed in artistic-aesthetic and ethical-humanistic features of European, particularly Ukrainian, music, as well as the specifics of its imagery and the palette of expressive performance tools. The interdisciplinary methodology for working on a stage image should be based on a range of approaches: personality-oriented, personality-activity-based, culturo-logical, as well as approaches characteristic of various branches of humanities knowledge such as historical, historical-cultural, comparative, musicological, and so on.
Опис
Ключові слова
учитель музичного мистецтва, сценічний образ, постановка голосу, мистецька освіта, методологія, підходи, Китайська Народна Республіка, українські університети, music art teacher, stage image, voice production, art education, methodology, approaches, People's Republic of China, Ukrainian universities
Цитування
Лу Чжицю. Міждисциплінарна методологія роботи над сценічним образом зі студентами з КНР у класі постановки голосу / Лу Чжицю, К. Юр’єва // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 353–359.