Новий спосіб прогнозування життєздатності популяцій комах на прикладі Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С.Сковороди
Анотація
Проблема розробки науково обґрунтованих прогнозів динаміки чисельності комах напряму пов’язана з прогнозуванням змін їх життєздатності, оскільки саме життєздатність визначає коливання їх чисельності у природі. Нами вперше запропоновано та експериментально апробовано новий спосіб прогнозування фактичної життєздатності популяцій комах, що базується на встановленій прямій залежності між рівнем життєздатності комах та інтенсивністю їх таксисів.Спосіб прогнозування життєздатності популяції комах включає дані базової популяції про інтенсивність трофотаксису гусениць-мурашів та її фактичну загальну життєздатність. Прогнозовану життєздатність піддослідної популяції, визначають шляхом встановлення інтенсивності трофотаксису її гусениць-мурашів та визначення добутку співвідношення показників трофотаксису піддослідної та базової популяцій і фактичної загальної життєздатності базової популяції. Показана ефективність прогнозування життєздатності на породах шовковичного шовкопряда. Спостерігався достовірний збіг показників прогнозованої та фактичної життєздатності. Проблема разработки научно обоснованных прогнозов динамики численности насекомых напрямую связана с прогнозированием изменений их жизнеспособности, поскольку именно жизнеспособность определяет колебания их численности в природе. Нами впервые предложен и экспериментально апробирован новый способ прогнозирования фактической жизнеспособности популяций насекомых, который базируется на установленной прямой зависимости между уровнем жизнеспособности насекомых и интенсивностью их таксисов. Способ прогнозирования жизнеспособности популяции насекомых включает данные базовой популяции об интенсивности трофотаксиса гусениц-муравьев и ее фактическую общую жизнеспособность. Прогнозируемую жизнеспособность подопытной популяции, определяют путем установления интенсивности трофотаксиса ее гусениц-муравьев и определения произведения соотношение показателей трофотаксиса подопытной и базовой популяций и фактической общей жизнеспособности базовой популяции. Показана эффективность прогнозирования жизнеспособности на породах тутового шелкопряда. Наблюдалось достоверное совпадение показателей прогнозируемой и фактической жизнеспособности. The problem of the development of scientifically prognosises of population dynamics of insects is directly related with changes of their viability. Moreover, viability of these populations are determinated of their fluctuations in nature. For the first time we are proposed and experimentally tested a new method of predicting of the viability of populations of insects, which is based on a direct relationships between the level of viability of insects and intensity of their taxis. Method of prognosis of the viability of populations of insects is included the data of populations intensity of trophotaksis of first instars of caterpillars and its overall vitality. Prediction of viability of experimental population is determined by setting the intensity trophotaksis and correlation of the data of trophotaksis and viability. The efficiency of prognosis of the viability of different silkworm breeds are given. The reliable data of the predicted and actual viability are got.
Опис
Ключові слова
прогнозування, життєздатність, популяції комах, шовковичний шовкопряд, трофотаксис, прогнозирование, жизнеспособность, популяции насекомых, тутовый шелкопряд, трофотаксис, прогнозирование, жизнеспособность, популяции насекомых, популяции насекомых, трофотаксис, тутовый шелкопряд, prediction, viability, populations of insects, silkworm
Цитування
Злотін О. З. Новий спосіб прогнозування життєздатності популяцій комах на прикладі Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae) / О. З. Злотін, Т. Ю. Маркіна, Н. В. Ісіченко // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2013. – Вип. 15. – С. 23–29.